• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji. Zagadnienia wybrane

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiot proponowanego szkolenia obejmuje nowelizację K.p.a., w tym zmiany wchodzące w życie 16 września oraz 5 października 2021 r. Zmiany te zostaną przedstawione i omówione z punktu widzenia praktyka i doktora nauk prawnych. Podczas zajęć szczególna uwaga zostanie zwrócona uwaga na praktyczne aspekty wchodzących zmian i ich konsekwencje dla codziennej praktyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest omówienie zmian w K.p.a. związanych ze zmianami dotyczącymi postępowania nieważnościowego (16.09.2021 r.) oraz zmian wynikających z częściowego wejścia w życie Ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany, aby nie stwarzały problemów w codziennym, praktycznym stosowaniu, muszą być zrozumiałe dla urzędników. Korzyścią płynąca z udziału w szkoleniu jest praktyczne podejście do przedstawianych zmian, ukierunkowane na rozumienie procesów zmierzających do ich powstania, co przekłada się na stosowanie omawianych przepisów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe brzmienie art. 156 K.p.a.:
2. Przepisy przejściowe regulujące postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.
3. Prowadzenie postępowania administracyjnego po 5 października 2021 r.
4. Nowe zasady liczenia terminów załatwienia sprawy.
5. Ponaglenie po zmianach.
6. Doręczenie wraz z doręczeniem elektronicznym po zmianach – zmiany w rozdziale 8 K.p.a., art. 39-46, ponadto:
a. publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne,
b. usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
c. korzystanie przez organ prowadzący postępowanie z bazy adresów elektronicznych.
7. Data wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesionego drogą elektroniczną.
8. Zasady składania pism w postępowaniu administracyjnym.
9. Zmiany w procedurze „milczącego załatwienia sprawy”.
10. Zmiany dotyczące postanowień administracyjnych (art. 124 i 125 K.p.a.)
11. Zmiany w procedurze wydawania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego.
12. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w formie dokumentu elektronicznego.
13. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnej wydawanej „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej".
14. Inne zmiany K.p.a. związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do sekretarzy jak i kierownictwa jednostek administracji, które odpowiadają za organizację pracy w jednostce oraz wszystkich osób, które w codziennej pracy korzystają z KPA i będą musiał korzystać z nowych regulacji.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, współwłaściciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, ekspert i pracownik Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, trener i wykładowca m.in. z k.p.a., informacji publicznej, ochrony danych osobowych (udokumentowanych kilkaset szkoleń z k.p.a. i RODO dla JST), członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011), członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji (zespół do spraw administracji), autor licznych opracowań naukowych, oraz kursów e-learningowych dotyczących KPA, dostępu do informacji publicznej oraz RODO.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 19 października 2021 r.