Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

7 i 16 marca 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w dwudniowym szkoleniu, które swym zakresem obejmuje zarówno omówienie najnowszych zmiany w k.p.a., jakie miały miejsce w 2021 r., jak i wskazanie pojawiających się problemów, wynikających ze stosowania procedury administracyjnej, które w praktyce przekładają się na wadliwość prowadzonych postępowań administracyjnych i skutkują koniecznością uchylenia danego rozstrzygnięcia/decyzji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie ze zmianami przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Możliwość zweryfikowania własnej praktyki prowadzenia procedury administracyjnej i wyeliminowania potencjalnych błędów, co przełoży się na poprawność prowadzonych postępowań administracyjnych. 
• Przedstawienie najczęstszych problemów pojawiających się w trakcie stosowania k.p.a. oraz wskazanie nieprawidłowości, najczęściej popełnianych przez organy administracji publicznej w tym zakresie.
• Przybliżenie praktyki orzeczniczej dotyczącej k.p.a. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasada legalizmu i jej praktyczne znaczenie.
2. Zasada pisemności po zmianach.
3. Prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego:

a) podanie i jego elementy formalne;
b) pozostawienie bez rozpoznania podania skierowanego do organu „zwykłym mailem”:
• czy i o czym organ musi pouczyć wnioskodawcę?
• jak powinno wyglądać prawidłowe pouczenie?
c) wezwanie do uzupełnienia braków formalnych;
d) odmowa wszczęcia postępowania;
e) przekazanie sprawy według właściwości;
f) zwrot podania wnoszącemu;
g) wniosek, skarga, czy petycja, a może informacja publiczna – jaki ma charakter złożony do organu wniosek?
h) wpływ przepisów „covidowych” na przebieg postępowania administracyjnego;
i) wszczęcie postępowania administracyjnego:
• moment wszczęcia postępowania na wniosek i z urzędu;
• elementy obligatoryjne zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (analiza obligatoryjnego pouczenia);
• zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony;
• współdziałanie organów administracji publicznej.
4. Termin załatwienia sprawy:
a) „bez zbędnej zwłoki” - to znaczy kiedy?
b) co wpływa na liczenie terminu załatwienia sprawy?
c) zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie (elementy obligatoryjne);
d) ponaglenie i skarga na bezczynność – uwagi praktyczne.
5. Doręczanie korespondencji:
a) tradycyjne – do kogo i dlaczego (czy art. 39 k.p.a. obowiązuję czy nie)?
• doręczenie stronie, pełnomocnikowi, pełnomocnik do doręczeń;
• doręczenie dorosłemu domownikowi;
• doręczeni zastępcze – czemu jest problem z „żółtą zwrotką”.
b) doręczenie elektroniczne po zmianach:
• nowe zasady doręczania;
• obowiązek doręczania na adres do doręczeń;
• publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
• doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej;
• „dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
c) art. 393 k.p.a. po zmianach – czy można skutecznie doręczać korespondencję w tym trybie? 
6. Postępowanie dowodowe – wybrane zagadnienia:
a) adnotacja a notatka;
b) fakty znane organowi z urzędu;
c) co organ powinien sam ustalić?
d) poświadczenie za zgodność z oryginałem w praktyce.
7. Najczęstsze przesłanki uchylania decyzji administracyjnej:
a) „złoty zestaw” art. 7, 77 §1 i 80 k.p.a.;
b) art. 8, 9, 11 k.p.a.;
c) art. 10/79a, 81 k.p.a.
8. Elementy obligatoryjne decyzji – uwagi praktyczne:
a) czemu muszę „wyrzucić” pieczątkę Urząd Miasta/Urząd Gminy?
b) czy mogę sprostować datę wdania decyzji administracyjnej?
c) po co podaję w podstawie prawnej „całe” rozporządzenia czy akt prawa miejscowego?
d) jakie są skutki skorzystania z prawa do rezygnacji z odwołania?
e) uzasadnienie faktyczne a prawne decyzji administracyjnej;
f) czy pouczać czy nie o art. 136 § 2 i 3 k.p.a.?
9. Zmiana decyzji administracyjnej za zgodą strony (art. 155 k.p.a.) – najczęstsze błędy w praktycznym stosowaniu.
10. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników administracji publicznej stosujących k.p.a., zarówno zaczynających pracę w organach jak i doświadczonych urzędników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk, radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005-2011, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 659 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 2 marca 2022 r.