• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kodeks postępowania administracyjnego. Wybrane zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem ustawy o doręczeniach elektronicznych. Kolejne zmiany w zakresie doręczeń

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie aktualnych zagadnień z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego. Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy praktycznej dotyczącej procedur w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz zapoznanie z najnowszymi zmianami wprowadzonymi do k.p.a., a także zmianami projektowanymi w związku z upraszczaniem niektórych procedur administracyjnych. Częste zmiany przepisów powodują, że także praktycy z wieloletnim doświadczeniem administracyjnym potrafią „zgubić się” w gąszczu nowelizowanych regulacji, dlatego też proponowane przez nas szkolenie, pozwoli usystematyzować i uaktualnić wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Prowadzący przypomni zasady prawidłowego liczenia terminów, skutecznego doręczania w kraju i za granicę, w tym doręczenia elektroniczne.
• Ustawodawca dokonał kolejnej zmiany w doręczeniach elektronicznych, dlatego uczestnicy zostaną zapoznani z niektórymi, istotnymi z punktu widzenia prowadzonego postępowania, zapisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.
• Wyjaśnimy, na czym ma polegać projektowane uproszczenie niektórych procedur administracyjnych. Wskażemy, jakie wiążą się z tym nowe obowiązki dla osób prowadzących postępowania administracyjne.
• Podczas szkolenia odpowiemy m.in na pytania:
o Czy miesiąc to 30 dni?
o Jaka jest skuteczność „podwójnego awizo"?
o Czy datą wszczęcia postępowania jest dzień złożenia wniosku, czy też dzień jego uzupełnienia, jeśli wniosek był niekompletny?
o Czy możemy przedłużyć postępowanie od razu o 3 miesiące?
o Jaka jest różnica między ostatecznością a prawomocnością decyzji?
o Jaka jest skuteczność wycofania złożonego wcześniej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę?
• Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy. Po każdym module uczestnicy będą rozwiązywać praktyczne przypadki przygotowane w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.
2. Ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej.

3. Wszczęcie postępowania. Data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, przekazanie wniosku wg właściwości. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – przesłanki.
4. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania. Forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem. Analiza orzecznictwa dotyczącego interpretacji art. 64 § 2 k.p.a.
5. Terminy w postępowaniu administracyjnym. Sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto. Kwestia „podwójnego awizo”.
6. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie. Przedłużenie terminu, niezbędne elementy zawiadomienia, wskazanie nowego terminu.
7. Instytucja skargi do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej (orzecznictwo). Odpowiedzialność pracownika.
8. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań. Upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności.
9. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów. Elementy zawiadomienia, klauzula zawiadomienia o możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Praktyczna realizacja art. 10.
10. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego, w tym doręczenia za granicę. Doręczanie do państw UE, członków EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.
11. Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Nowe zasady doręczeń elektronicznych- najnowsze zmiany, wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.
12. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki. Uprawnienie stron postępowania administracyjnego - rozszerzona formuła pouczenia w decyzji administracyjnej. Czy można się zrzec prawa do wniesienia odwołania już w dniu odbioru decyzji? Analiza orzeczeń WSA w Białymstoku i WSA w Poznaniu.
13. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Na czym mają polegać zmiany?
14. Wyłączenie pracownika. Czy pracownik może brać udział w postępowaniu, w którym jedną ze stron jest szwagier, teściowa, bratanek? Jak liczy się stopnie pokrewieństwa i powinowactwa?
15. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy administracji rządowej i samorządowej, biorący udział w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu KPA, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony "sygnalistów" i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych - szkolenia radnych). Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert -Urzędnik”, "Urząd na miarę Europy"). Wieloletni trener i współpracownik FRDL. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne JST/OPS, PUP, WUP, PCPR, ZDP, placówki oświatowe/ oraz m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i Olsztynie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie, Oddział Lubuski NFZ, Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sąd Okręgowy w Świdnicy i w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz wiele innych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 sierpnia 2022 r.