• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja k.p.a. ze szczególnym uwzględnieniem tematyki doręczeń. Jak prawidłowo stosować przepisy o doręczeniach elektronicznych obowiązujące od 10 grudnia 2023 r.?

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 10 grudnia 2023 r. zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 1077 jst mają obowiązek stosowania doręczeń w oparciu o publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego powiązaną z nowym adresem (o jaki należy wystąpić do ministerstwa) do doręczeń elektronicznych (art. 4 u.d.e. w zw. z art. 39 § 1 k.p.a. i art. 155 ust. 1 u.d.e.).
Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przeanalizowanie praktycznych konsekwencji zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przedstawienie problematyki doręczeń, ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń elektronicznych, które organy administracji będą zobligowane stosować od 10 grudnia 2023 r. Podczas zajęć przeanalizujemy, od strony praktycznej, zasady doręczeń elektronicznych, z uwzględnieniem i zmienianych od grudnia 2023 r. przepisów prawa i problemów, wynikających z ich stosowania. Udzielimy odpowiedzi na pytania pojawiające się w codziennej pracy związanej z doręczaniem korespondencji, zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny. Przekażemy wiedzę, której zdobycie gwarantuje poprawne doręczanie korespondencji, co uchroni organ przed niepotrzebnymi kosztami, kłopotami z klientami urzędu oraz skutkami braku prawidłowego doręczania oficjalnej korespondencji prowadzonej w oparciu o k.p.a.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu procedury administracyjnej: prowadzenia postępowania i doręczeń.
• Przedstawienie praktycznych konsekwencji wejścia w życie zasady pisemności w k.p.a. oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Wskazanie zasad doręczeń elektronicznych z uwzględnieniem obligatoryjnego doręczania przy pomocy PURDE od 10 grudnia 2023 r.
• Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie doręczeń.
• Otrzymanie odpowiedzi na m. in. następujące pytania:
o Jak powinno wyglądać pouczenie w przypadku decyzji w całości uwzględniającej żądnie strony oraz nowe pouczenie o prawie do zrzeczenia się odwołania?
o Jakie zmiany wprowadzono w zakresie ponaglania?
o Jak skutecznie złożyć podanie w formie elektronicznej do organu administracji publicznej?
o Jak należy podpisywać podanie ustalone w formie elektronicznej?
o Kto ma rację przy zasadach podpisywania korespondencji elektronicznej przekazywanej przez e-PUAP – Minister Cyfryzacji (pismo z dnia 14.10.2022 r. DTC.WMO.72112.42.2022) czy też NSA (uchwała z dnia 21 lipca 2022 r., I FPS 2/21) – czy należy podpisywać załączniki dokumentów przekazywanych przez
e-PUAP?
o Dlaczego (i od kiedy) podanie złożone w formie zwykłego maila nie wywołuje skutków prawnych?
o Jak powinno wyglądać obligatoryjne pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej?
o Na czym polega publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego?
o Dlaczego używanie tzw. żółtej zwrotki przy doręczaniu oficjalnej korespondencji jest niebezpieczne?
o Czy można doręczać korespondencję organu w tradycyjnej (papierowej) formie, jeśli strona wybrała komunikację elektroniczną?
o Jakie są najczęstsze błędy przy doręczaniu zastępczym?

zwiń
rozwiń
Program

1. Praktyczne aspekty nowelizacji art. 127 k.p.a.: w tym przedstawienie i omówienie nowego pouczenia zamieszczanego przy decyzjach w całości uwzględnianych żądnie strony.
2. Zmiana pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania – nowelizacja art. 127a § 1 k.p.a.
3. Możliwość brania udziału w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość przez osobę pozbawioną wolności – nowy art. 93a k.p.a.
4. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
5. Zasada pisemności i jej praktyczne znaczenie.
6. Zasady podpisywania pism tradycyjnych oraz utrwalonych w sposób elektroniczny:
• Podpis osobisty, czyli jaki? Co nie jest podpisem osobistym?
• Podpisy elektroniczne: cechy charakterystyczne każdego z nich.
• Czy (i od kiedy) można składać do organu administracji publicznej pisma utrwalone w postaci elektronicznej np. na płycie cd lub pendrive? Definicja dokumentu elektronicznego.
7. Nowe brzmienie art. 63 § 1 k.p.a. i obowiązek pozostawienia pisma bez rozpoznania, jeśli wpłynęło na adres poczty elektronicznej:
• Dlaczego (i od kiedy) podanie złożone w formie zwykłego maila nie wywołuje skutków prawnych?
• Co jest podaniem a co nie w rozumieniu art. 64 § 1 k.p.a.?
• jak skutecznie złożyć podanie w formie elektronicznej do organu administracji publicznej?
• Czy należy podpisywać załączniki dokumentów przekazywanych przez e-PUAP?
• Powiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania. Obowiązkowe czy nie?
• Pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej.
8. Doręczanie korespondencji:
• Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 maja 2023 r. i jego znaczenie – obowiązek stosowania PURDE od 10.12.2023 r.
• Komunikacja elektroniczna z organem administracji publicznej w okresie przejściowym.
9. Nowe zasady doręczania:
• Obowiązek doręczania na adres do doręczeń.
• Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
• „Dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
• Art. 393 k.p.a. po zmianach. Czy można skutecznie doręczać korespondencję w tym trybie?
10. Doręczenie tradycyjne:
• „Żółta” a „biała zwrotka” przy doręczeniach tradycyjnych? Praktyczne znacznie.
• Doręczenie dorosłemu domownikowi.
• Doręczenie zastępcze. Praktyczne problemy, przykłady złego doręczenia.
11. Doręczenie przez publiczne obwieszczenie.
12. Pytania i podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, wydający decyzje administracyjne i stosujący w codziennej pracy przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej jst, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 listopada 2023 r.