• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja k.p.a. ze szczególnym uwzględnieniem tematyki doręczeń

online
Potwierdzone

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem tematyki doręczeń. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie praktycznych konsekwencji wejścia w życie nowej zasady pisemności w k.p.a. oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych.
Uczestnicy szkolenia:
• Otrzymają odpowiedzi na pytania pojawiające się w codziennej pracy związanej z doręczaniem korespondencji zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny.
• Poznają od strony praktycznej zasady doręczeń elektronicznych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa i problemów, wynikających z ich stosowania.
• Zdobędą wiedzę, która pozwoli na poprawne doręczanie korespondencji, co uchroni organ przed niepotrzebnymi kosztami, kłopotami z klientami urzędu oraz skutkami braku prawidłowego doręczania oficjalnej korespondencji prowadzonej w oparciu o k.p.a.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Gruntowne omówienie zagadnień procedury administracyjnej z zakresu doręczeń.
• Przedstawienie praktycznych konsekwencji wejścia w życie nowej zasady pisemności w k.p.a. oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie doręczeń.
• Otrzymanie odpowiedzi na m. in. następujące pytania:
- Jak skutecznie złożyć podanie w formie elektronicznej do organu administracji publicznej?
- Jak należy podpisywać podanie ustalone w formie elektronicznej?
- Kto ma rację przy zasadach podpisywania korespondencji elektronicznej przekazywanej przez e-PUAP – Minister Cyfryzacji (pismo z dnia 14.10.2022 r., DTC.WMO.72112.42.2022) czy też NSA (uchwała z dnia 21 lipca 2022 r., I FPS 2/21)? Czy należy podpisywać załączniki dokumentów przekazywanych przez e-PUAP?
- Dlaczego (i od kiedy) podanie złożone w formie zwykłego maila nie wywołuje skutków prawnych?
- Czy (i od kiedy) petent może przynieść podanie utrwalone w postaci elektronicznej np. na płycie cd lub pendrive?
- Jak powinno wyglądać obligatoryjne pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej?
- Czy art. 39 k.p.a. obowiązuje w starym brzmieniu (przed 5.10.2021 r.) czy w nowym, czy w obu i jakie są tego konsekwencje?
- Dlaczego używanie tzw. żółtej zwrotki przy doręczaniu oficjalnej korespondencji jest niebezpieczne?
- Czy można doręczać korespondencję organu w tradycyjnej (papierowej) formie, jeśli strona wybrała komunikację elektroniczną?
- Kto to jest dorosły domownik?
- Jakie są najczęstsze błędy przy doręczaniu zastępczym?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasada pisemności i jej praktyczne znaczenie.
2. Zasady podpisywania pism tradycyjnych oraz utrwalonych w sposób elektroniczny:

• Podpis osobisty – czyli jaki, co nie jest podpisem osobistym?
• Podpisy elektroniczne - cechy charakterystyczne każdego z nich.
• Czy (i od kiedy) można składać do organu administracji publicznej pisma utrwalone w postaci elektronicznej np. na płycie cd lub pendrive? Definicja dokumentu elektronicznego.
3. Nowe brzmienie art. 63 § 1 k.p.a. i obowiązek pozostawienia pisma bez rozpoznania, jeśli wpłynęło na adres poczty elektronicznej:
• Dlaczego (i od kiedy) podanie złożone w formie zwykłego maila nie wywołuje skutków prawnych?
• Co jest podaniem, a co nie w rozumieniu art. 63 § 1 k.p.a.?
• Jak skutecznie złożyć podanie w formie elektronicznej do organu administracji publicznej?
• Czy należy podpisywać załączniki dokumentów przekazywanych przez e-PUAP?
• Powiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania – obowiązkowe czy nie?
• Pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej.
4. Doręczanie korespondencji elektronicznej do osoby fizycznej – nowe „stare zasady”:
• Stosowanie przepisów k.p.a. w dotychczasowym brzmieniu (przed 5.10.2021 r.) w przypadku doręczeń do osób fizycznych.
• Doręczenie tradycyjne w przypadku wyboru komunikacji elektronicznej.
5. Nowe zasady doręczania:
• Obowiązek doręczania na adres do doręczeń.
• Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
• „Dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
• Art. 393 k.p.a. po zmianach. Czy można skutecznie doręczać korespondencję w tym trybie?
6. Doręczenie tradycyjne:
• „Żółta” a „biała zwrotka” przy doręczeniach tradycyjnych? Praktyczne znacznie.
• Doręczenie dorosłemu domownikowi.
• Doręczenie zastępcze. Praktyczne problemy, przykłady złego doręczenia.
• Doręczenie przez publiczne obwieszczenie.
7. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy administracji publicznej stosujący k.p.a., zarówno zaczynający pracę w organach, jak i doświadczeni urzędnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005-2011, ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), autor licznych publikacji w tematyce k.p.a., trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a., współwłaściciel kancelarii prawnej, specjalizującej się w obsłudze prawnej jst, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 czerwca 2023 r.

Opinie Klientów

Małgorzata Majewska
Dyrektor
“Realizacja szkoleń przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana w sposób należyty i jak wynika z ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników- charakteryzowały się zarówno wysokim poziomem kompetencji, merytoryki jak i przekazu.”
Edyta O.
Inspektor
“Polecam szkolenia realizowane przez FRDL w formie online, jestem zadowolona z treści merytorycznej, formy przekazu i obsługi organizacyjnej.”
Franciszek Liszka
Sekretarz Gminy
“FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie opracował dla Gminy Roźwienica „Analizę finansowo – organizacyjną oświaty w Gminie Roźwienica” oraz „Analizę arkuszy organizacyjnych szkół publicznych Gminy Roźwienica na rok szkolny 2019/2020”.
Usługa polegała na opracowaniu diagnozy obecnej sieci szkół, analizie budżetu gminy pod kątem wydatków na oświatę, badaniu arkuszy organizacyjnych szkół oraz zaproponowaniu możliwych wariantów zracjonalizowania wydatków oświatowych z podaniem wynikających z nich korzyści organizacyjnych i finansowych.
Dzięki zaangażowaniu konsultantów FRDL POST, prace nad dokumentem charakteryzowały się profesjonalizmem, partnerstwem, wzorowym przepływem informacji, a w ich efekcie udało się wprowadzić oszczędności w zakresie funkcjonowania oświaty w Gminie.
Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie oraz jego ekspertów, jako kompetentnych partnerów w zakresie zarządzania oświatą.”
Uczestnik kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia
“Wykładowca posiada ogromną wiedze, którą umie bardzo przystępnie przekazać podczas kursu. Dzięki temu nawet osoba początkująca będzie potrafiła poradzić sobie w archiwum. Bardzo dobrze ułożony program szkolenia.”
Mariola Rynkiewicz-Gończ
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
“Wyrażam swoje uznanie dla dla pracowników Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku za współpracę, która przebiegła bez zastrzeżeń.”
Krzysztof Nowakowski
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
“Usługi świadczone przez FRDL MISTiA zawsze były i pozostają na najwyższym poziomie, z troską o efektywny i praktyczny proces nauczania. ”