K.p.a. w teorii i praktyce. Kurs dla początkujących

online
Program i karta zgłoszenia

3, 4, 6 października 2022 r. Kurs każdego dnia w godzinach 09:30-14:30

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie z procedury administracyjnej z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych. Podczas szkolenia omówimy postępowanie administracyjne i najtrudniejsze zagadnienia związane z KPA.

 

Ważne informacje o szkoleniu

W pierwszym dniu kursu omówione zostaną tematy związane z zasadami ogólnymi postępowania, stroną i pełnomocnikami strony, jak również właściwością organu administracji, wyłączeniem organu i pracownika organu.
Drugi dzień kursu będzie związany ze wszczęciem i przebiegiem postępowania, w tym postępowaniem wyjaśniającym, a także wstrzymaniem biegu postępowania, w postaci zawieszenia i umorzenia postępowania. Kolejny moduł zostanie poświęcony postępowaniu uproszczonemu, mediacji i milczącemu załatwieniu sprawy. Ostatni moduł drugiego dnia kursu dotyczyć będzie rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu jurysdykcyjnym: decyzji, postanowienia, a także ugody.
Trzeci dzień dotyczyć będzie zagadnień związanych z weryfikacją orzeczeń w zwyczajnych i nadzwyczajnych trybach postępowania. Na zakończenie przedstawiona zostanie charakterystyka wydawania zaświadczeń (definicja zaświadczenia, treść, forma i tryb), postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji. Ostatni moduł zostanie zakończony wskazaniem zasad nakładania kar pieniężnych w trybie administracyjnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podczas trzydniowego kursu omówione zostanie w sposób szczegółowy ogólne postępowanie administracyjne, a także wprowadzenie do administracyjnych postępowań odrębnych. W trakcie kursu zostaną przeanalizowane zagadnienia związane z czynnościami materialno-technicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacjami Kodeksu postępowania administracyjnego z ostatnich miesięcy. Zmiany te dotyczą miedzy innymi przepisów o pełnomocnictwie (art. 33 k.p.a.), przepisów o terminach (art. 35 k.p.a.), ponaglenia (art. 37 k.p.a.), przepisów o doręczeniach (art. 39- 49 k.p.a.), o wezwaniach (art. 50, 54 k.p.a.), o terminach (art. 57 k.p.a.), czy wszczęciu postępowania (art. 61, 63 k.p.a.).
• Efektem prowadzonego kursu ma być poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego, przedstawienie zmian wprowadzonych nowelizacjami z kilku ostatnich lat, w tym w szczególności z kwestią doręczeń elektronicznych. W ciągu kilkunastu ostatnich lat nastąpił znaczący wzrost poziomu informatyzacji podmiotów publicznych, w szczególności podmiotów na szczeblu samorządowym. To właśnie one mają największy kontakt z mieszkańcami oraz podmiotami komercyjnymi, działającymi na obszarze objętym zasięgiem terytorialnym danego podmiotu. Efektem szkolenia będzie zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Program

I dzień
Moduł I - Zagadnienia wprowadzające i zasady ogólne postępowania administracyjnego:

1. Kodeks postępowania administracyjnego i inne procedury administracyjne.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy k.p.a.
3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego:
• charakter, funkcje i klasyfikacja zasad. Katalog zasad.
Moduł II - Podmioty postępowania administracyjnego:
1. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, w tym organów gmin, powiatów i województw, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują Kodeks postępowania administracyjnego, m. in. wydziałów budownictwa, nieruchomości, geodezji, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, komunikacji, dróg, pomocy społecznej i innych, ale także sekretarze, pracownicy jednostek organizacyjnych jst oraz pracownicy administracji rządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik zatrudniona na stanowisku profesora UŁ w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Autorka ponad dwustu prac naukowych z zakresu prawa rolnego, prawa administracyjnego, w tym ochrony środowiska i postępowania administracyjnego. Doświadczony wykładowca otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 2010 r. prowadzi szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego na terenie całej Polski. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy w organach samorządu zawodowego, naczelnych i centralnych organach administracji rządowej w Warszawie na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 799 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 września 2022 r.