• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia organizowany wspólnie z Archiwum Narodowym w Krakowie

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji KURSU KANCELARYJNO – ARCHIWALNEGO I STOPNIA przygotowanego wspólnie przez FRDL MISTiA i Archiwum Narodowe w Krakowie. 6-dniowy kurs realizowany będzie w dniach: 16, 17, 20, 21, 24 maja i 3 czerwca 2024 r. Kurs będzie odbywał się stacjonarnie, w biurze FRDL MISTIA w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31 (5 min. pieszo od Dworca Głównego).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów Archiwum Narodowego w  Krakowie i  odpowiada na wytyczne zawarte w  obowiązujących przepisach archiwalno-kancelaryjnych.
Kurs kończy się egzaminem w formie testu sprawdzającego wiedzę uczestników. Odbycie zajęć oraz wynik pozytywny testu, potwierdzane są certyfikatem ukończenia kursu i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – 16 maja 2024 r., godz. 9:00 – 15:00
Analiza prawa archiwalnego
• Podstawowe pojęcia z zakresu archiwistyki. Rodzaje dokumentacji.
• Analiza najważniejszych zagadnień prawa archiwalnego (ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy archiwalnej).
• Obowiązki podmiotów wynikające z ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy archiwalnej.
• Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.

Dzień II – 17 maja 2024 r., godz. 9:00 – 16:00
Obieg dokumentacji w postaci tradycyjnej oraz dokument elektroniczny w instytucji

• Przykładowa kwalifikacja archiwalna dokumentacji.
• Charakterystyka systemu kancelaryjnego dziennikowego i systemu kancelaryjnego bezdziennikowego.
• Obieg dokumentacji w instytucji w świetle instrukcji kancelaryjnej.
• Dokument elektroniczny w Urzędzie – podstawowe zagadnienia. Pojęcie dokumentu elektronicznego, naturalnego dokumentu elektronicznego oraz odwzorowania cyfrowego dokumentu. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją.
• Wzorcowy lokal archiwum zakładowego. Obowiązki archiwisty zakładowego.
• Kontakty z archiwami państwowymi (uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, przeprowadzanie kontroli archiwalnych, brakowanie dokumentacji).
• Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów archiwalnych (konserwacja, postępowanie z dokumentacją w sytuacjach zagrożenia).

Dzień III – 20 maja 2024 r., godz. 9:00-16:00
Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Budowa jednolitego rzeczowego wykazu akt

• Systemy zarządzania dokumentacją. 
• Jednolity rzeczowy wykaz akt – pojęcie i budowa.
• Zasady stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.
• Prawidłowe zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych.
• Rejestracja spraw i wypełnianie spisów spraw.
• Zasady prawidłowego opisu teczki aktowej.
• Obowiązki referentów w zakresie przechowywania dokumentacji na stanowiskach pracy.

Dzień IV – 21 maja 2024 r., godz. 9.00 – 15.30 
Funkcjonowanie archiwum zakładowego

• Przekazywanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.
• Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych przekazywanej dokumentacji.
• Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego oraz jej prawidłowe rozmieszczanie.
• Środki ewidencyjno-informacyjne w archiwum zakładowym.
• Wprowadzanie korekt do ewidencji archiwum zakładowego.
• Zasady i tryb udostępniania dokumentacji.

Dzień V – 24 maja 2024 r., godz. 9.00 – 16.00 
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

• Przepisy dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
• Przygotowanie wniosku o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – wymogi formalne.
• Sporządzanie prawidłowych spisów dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu.
• Zasady wyrażania zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Dzień VI – 3 czerwca 2024 r., godz. 9:00-17:00
Współpraca archiwum zakładowe – archiwum państwowe

• Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
• Dokumentacja fotograficzna.
• Dokumentacja techniczna i kartograficzna.
• Porządkowanie dokumentacji aktowej oraz audiowizualnej.

 TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ  16.30 – 17.00
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione w JST i jednostkach publicznych, pracownicy prowadzący biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych; personel odpowiedzialny za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt, osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

1. Starszy archiwista w Oddziale I Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmuje się przeprowadzaniem kontroli archiwalnych, opracowywaniem i uzgadnianiem przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Rozpatruje także wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Doświadczony wykładowca w prowadzeniu szkoleń kancelaryjno-archiwalnych.
2. Kustosz w Oddziale I Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmowała się opracowywaniem i uzgadnianiem przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, prowadziła też zajęcia dla studentów archiwistyki. Obecnie rozpatruje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zajmuje się kwalifikacją dokumentacji, przeprowadza kontrole archiwalne. Doświadczony wykładowca w prowadzeniu szkoleń kancelaryjno-archiwalnych.
3.  Starszy archiwista w Oddziale I Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmuje się kontrolami archiwów zakładowych w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, kwalifikacją dokumentacji, opiniowaniem wniosków o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji oraz uzgadnianiem przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
4.  Starszy kustosz w Oddziale II Archiwum Narodowego w Krakowie, doświadczony wykładowca w prowadzeniu kursów archiwalnych I i II stopnia. Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w kadencji 2012-2016.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1925 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 8 maja 2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Liczba miejsc ograniczona!