• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych

Kurs on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy na kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia dla archiwistów zakładowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie w godzinach 10:00-15:00

Kurs dodatkowo obejmuje 4 godziny konsultacji w godzinach 9:00 – 10:00

 • W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników
 • Czterodniowy kurs zostanie zakończony końcowym testem kwalifikacyjnym
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.
 • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
 • Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 – 20 czerwca 2022 r.

 1. Podstawy prawne zarządzania dokumentacją: (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, akty prawne wydane na podstawie ustawy archiwalnej).
 2. Słowniczek kancelaryjno-archiwalny (podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne):
  • archiwum zakładowe – składnica akt;
  • koordynator czynności kancelaryjnych – archiwista zakładowy;
  • materiały archiwalne – dokumentacja niearchiwalna;
  • system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy;
  • rejestr korespondencji – rejestr kancelaryjny;
  • rodzaje dokumentacji współczesnej itp.
 3. Normatywy kancelaryjno-archiwalne regulujące postępowanie z dokumentacją w danej jednostce organizacyjnej (zakres przedmiotowy i znaczenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej).
 4. Archiwalne bazy danych oraz zapoznanie się z zawartością stron internetowych jednostek polskiej sieci archiwalnej.

DZIEŃ 2 – 21 czerwca 2022 r.

 1. Czynności kancelaryjne w jednostce:
  • obieg dokumentacji: wpływ i rejestracja korespondencji,
  • dekretacja, tworzenie akt spraw,
  • kompletowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych.
 2. Zasady redagowania pism urzędowych.
  • Ćwiczenia praktyczne- tworzenie, znakowanie i rejestrowanie korespondencji.
 3. Obowiązki komórek organizacyjnych w stosunku do dokumentacji zakończonej. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.
 4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

DZIEŃ 3 – 22 czerwca 2022 r.

 1. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji. Kryteria wartościowania dokumentacji. Konstrukcja i znaczenie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
  • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wykazów akt.
 2. Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt. Lokal i zasady rozmieszczania dokumentacji w magazynach archiwalnych. Prawa i obowiązki archiwisty zakładowego.
 3. Zasób archiwalny i środki ewidencyjne dokumentacji (rodzaje spisów zdawczo - odbiorczych, druki i formularze archiwalne). Konstrukcja sygnatury archiwalnej i rola wykazu spisów zdawczo-odbiorczych.
  • Ćwiczenia praktyczne - sporządzenie przykładowej ewidencji w formie spisu zdawczo-odbiorczego.
 4. Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym (wypożyczenia na potrzeby wewnętrzne, kwerendy archiwalne). Procedura wycofania dokumentacji z archiwum.

DZIEŃ 4 – 23 czerwca 2022 r.

 1. Porządkowanie dokumentacji:
  • etapy prac porządkowych,
  • przynależność zespołowa,
  • segregacja i systematyzacja,
  • spis teczek rzeczowych,
  • inwentaryzacja.
  • identyfikacja dokumentacji własnej, odziedziczonej i obcej.
 2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (cel i realizacja procedury niszczenia dokumentacji).
 3. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego wg. obowiązujących standardów:
  • opis teczek rzeczowych,
  • zabezpieczenie techniczne materiałów,
  • ewidencja,
  • przygotowanie notatki informacyjnej.
  • Ćwiczenia praktyczne – opis teczek rzeczowych.
 4. Zarządzanie dokumentacją elektroniczną. Postępowanie z informacją na nośnikach elektronicznych.
 5. Testowy egzamin kwalifikacyjny.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione zwłaszcza w JST i publicznych instytucjach i podmiotach (referentów, inspektorów); pracownicy prowadzący biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych; personel odpowiedzialny za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne); osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, biegły sądowy, pracowała w administracji państwowej, prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1010 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 19 kwietnia 2022 r.