Nadzór i kontrola starosty nad stowarzyszeniami

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nadzoru Starosty nad stowarzyszeniami

Ważne informacje o szkoleniu

Nadzór i kontrola nad stowarzyszeniami jest jednym z obowiązków starosty. Pracownicy starostw powiatowych, mający w zakresie obowiązków nadzór i kontrolę nad stowarzyszeniami powinni aktualizować wiedzę dotyczącą uprawnień i obowiązków organów nadzorujących, znać aktualne orzecznictwo sądowe, by móc efektywnie realizować powierzone im zadania. Dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym tematyki nadzoru nad stowarzyszeniami w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowego. Prowadząca, w sposób przystępny wyjaśni obowiązujące przepisy oraz wskaże jak postępować w przypadku nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie przepisów związanych z problematyką dotyczącą funkcjonowania, kontroli i nadzoru nad stowarzyszeniami, w szczególności uprawnień i obowiązków organów nadzorujących.
 • Nabycie umiejętności stosowania przepisów dotyczących stowarzyszeń: wpisu do KRS, statutu, organów stowarzyszenia, różnic pomiędzy stowarzyszeniami zwykłymi a rejestrowymi.
 • Przedstawienie regulacji dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście kontroli stowarzyszeń.
 • Wskazanie kwestii problemowych związanych z likwidacją stowarzyszeń, pozostawionym majątkiem, kosztami likwidacji.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznego stosowania przepisów z zakresu stowarzyszeń:

 • Jak należycie sprawować nadzór nad stowarzyszeniami?
 • W jaki sposób należy zawiadomić o zmianach w statucie stowarzyszenia? W jakim terminie? Kto ma ten obowiązek?
 • Jakie obowiązki ma likwidator stowarzyszenia? Kto ponosi koszty likwidacji? Jak przeprowadzić likwidację np. klubu sportowego, który już nie działa, od czego zacząć proces likwidacji? Co należy zrobić z pozostawionym majątkiem?
 • Jak właściwie kontrolować stowarzyszenia? Czy organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę w siedzibie stowarzyszenia?
 • Co zrobić w przypadku, gdy stowarzyszenie nie złoży oświadczenia w nawiązaniu do przeciwdziałania praniu pieniędzy?
 • W jaki sposób należy przekazywać rejestry stowarzyszeń sądom rejestrowym?
zwiń
rozwiń
Program

1. Jakie są cechy stowarzyszenia? Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach.
2. Wpis do KRS. Nadzór nad stowarzyszeniami. Tworzenie stowarzyszeń.
3. Statut stowarzyszenia. Zawiadomienie o zmianie statutu stowarzyszenia.
4. Nadzór nad stowarzyszeniami:

 • kompetencje organu nadzorującego,
 • kontrola stowarzyszenia na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • środki stosowane przez organy nadzorujące, środki stosowane przez sąd,
 • ustanowienie kuratora i jego obowiązki,
 • postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 • zwolnienie z opłat sądowych.

5. Likwidacja stowarzyszeń: likwidatorzy stowarzyszenia, obowiązki likwidatorów, majątek zlikwidowanego stowarzyszenia, koszty likwidacji.
6. Stowarzyszenia zwykłe. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego.  Organy.
7. Wniosek o wpis do ewidencji. Postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji. Dane zamieszczane w ewidencji: aktualizacja danych, dostęp do treści ewidencji.
8. Ograniczenia działalności.
9. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe. Przekazanie rejestrów stowarzyszeń sądom rejestrowym.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, zajmujący się nadzorem nad stowarzyszeniami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń