Nowelizacja KPA 1 lipca 2021. Uwagi praktyczne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy na szkolenie z procedury administracyjnej z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z częściowym wejściem w życie Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych z dniem 1 lipca 2021 r. nastąpi ponad 30 zmian w KPA. Podczas proponowanego szkolenia zmiany te zostaną przedstawione i omówione z punktu widzenia praktyka i doktora nauk prawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przedstawienie praktycznych konsekwencji wejścia w życie nowych przepisów, które nie tylko trzeba znać, ale i potrafić wykorzystać. Zmiany obejmują liczne akty prawne regulujące szeroko rozumianą problematykę przejścia z „papieru” na „elektronikę” w organach administracji. Niewątpliwą korzyścią jest powiązanie tych wszystkich zmian prawnych w jedną całość, dającą wiedzę o nowym modelu postępowania administracyjnego. Szkolenie jest prowadzone z punku widzenia organu prowadzącego postępowanie administracyjne, z uwzględnieniem zmian, jakie każdy będzie musiał wprowadzić w swojej codziennej pracy opartej o KPA.

zwiń
rozwiń
Program

1. Prowadzenie postępowania administracyjnego po 1 lipca 2021 r.
2. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego.
3. Nowe zasady liczenia terminów załatwienia sprawy.
4. Ponaglenie po zmianach.
5. Doręczenie wraz z doręczeniem elektronicznym po zmianach – zmiany w rozdziale 8 KPA, art. 39-46, ponadto:
a) Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
b) Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
c) Korzystanie przez organ prowadzący postępowanie z bazy adresów elektronicznych.
6. Data wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesionego drogą elektroniczną.
7. Zasady składania pism w postępowaniu administracyjnym.
8. Poświadczanie za zgodność z oryginałem odpisu dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej.
9. Zmiany dotyczące przepisów związanych z ugodą.
10. Zmiany w procedurze „milczącego załatwienia sprawy”.
11. Zmiany dotyczące postanowień administracyjnych (art. 124 i 125 KPA).
12. Zmiany w procedurze wydawania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego.
13. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w formie dokumentu elektronicznego.
14. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnej wydawanej „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej".
15. Inne zmiany KPA związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do sekretarzy jak i kierownictwa jednostek administracji, które odpowiadają za organizację pracy w jednostce oraz wszystkich osób, które w codziennej pracy korzystają z KPA i będą musiał korzystać z nowych regulacji.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, współwłaściciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, ekspert i pracownik Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, trener i wykładowca m.in. z k.p.a., informacji publicznej, ochrony danych osobowych (udokumentowanych kilkaset szkoleń z k.p.a. i RODO dla JST), członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011), członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji (zespół do spraw administracji), autor licznych opracowań naukowych, oraz kursów e-learningowych dotyczących KPA, dostępu do informacji publicznej oraz RODO.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 8 lipca 2021 r.