Obowiązkowy rejestr umów. Jak raportować od 1 lipca zawarte umowy?

Ważne informacje o szkoleniu

Od 2022 roku zostają wprowadzone nowe obowiązki dla administracji publicznej w zakresie rejestru umów. Proponujemy zatem Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy będą mogli poznać zasady dotyczące wprowadzania umów do rejestru. Prowadząca, w przystępny sposób, wyjaśni regulacje prawne dotyczące definicji umowy, elementów składowych rejestru oraz wskaże ograniczenia w dostępie do informacji publicznej w kontekście kwalifikowania umów do wpisu do rejestru. Ponadto omówi obowiązki jednostek związane z rejestrem, wyłączenia z rejestru umów, jego elementy i istotne terminy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zagadnień dotyczących wprowadzania zawieranych umów do rejestru umów jako nowego obowiązku administracji publicznej, w tym także jst i jednostek podległych.
 • Poznanie zasad i obowiązków jednostek dotyczących rejestru umów, w tym obowiązków kierowników jsfp w związku z realizacją ustawy oraz kar za naruszenie przepisów.
 • Możliwość wyjaśnienia na bieżąco problemów dotyczących tematyki szkolenia.

Uzyskanie odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:

 • Które umowy wymagają wpisu do rejestru: umowy o pracę, cywilnoprawne, sprzedaży, w ramach zamówień?
 • Kto odpowiada za wpisane dane? Kto może je skorygować? Czy można nadać upoważnienia do dokonywania wpisów w rejestrze?
 • Czy należy wpisać do rejestru umowy z pracownikami, urzędnikami, funkcjonariuszami publicznymi?
 • Czy faktura jest umową? Co z umowami ustnymi czy zawartymi przez telefon? Co z aneksami do umów?
 • Jakie informacje zamieszczane są w rejestrze umów?
 • Kiedy można wyłączyć umowę z wpisania do rejestru?
 • Co w przypadku wygaśnięcia, odstąpienia od umowy, rozwiązania jej?
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Formy jawności gospodarowania środkami publicznym a dostęp do informacji publicznej. Skutki wprowadzenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych.
2. Podmioty zobowiązane do zamieszczania umów w rejestrze.
3. Co to jest rejestr umów? Rola Ministra Finansów. Tworzenie rejestru umów. Kto prowadzi rejestr umów?
4. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Upoważnienia do dokonywania wpisów w rejestrze umów. Organizacja jednostek.
5. Definicja umowy na gruncie prawa cywilnego. Zawarcie umowy.
6. Informacja publiczna a ustawa o dostępie do informacji publicznej na tle rejestru umów:

 • kwalifikowanie umów będących informacją publiczną,
 • w jaki sposób procedować przy kwalifikowaniu umów?
 • umowa jako informacja publiczna.

7. Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru - analiza na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

 • umowy w ramach zamówień publicznych,
 • umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • umowy o usługi, umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny, umowy najmu,
 • umowy o pracę,
 • wybór, powołanie,
 • umowy o obsługę prawną,
 • porozumienia międzygminne,
 • umowy między jednostkami organizacyjnymi,
 • umowy z artystami na gruncie ustawy o działalności kulturalnej,
 • inne umowy – case study.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca w administracji publicznej, w tym w jst, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, zadań własnych i zleconych jst, w tym starostw powiatowych. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 475 PLN netto/os. Dla Członków Forów działających przy FRDL POST specjalna cena w wysokości 435 PLN netto.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 26 maja 2022 r.