• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obsługa e-dokumentu w świetle instrukcji kancelaryjnej

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 2.01.2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. 

Zapraszamy Państwa na dedykowane archiwistom dotyczące dokumentacji elektronicznej i postępowania z e-dokumentem.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego kompleksowo omówimy obieg dokumentacji w jednostce administracji publicznej, który powinien odbywać się jednocześnie przy wykorzystaniu określonych formalnie narzędzi kancelaryjno-archiwalnych, a także poprzez właściwą realizację procedur końcowych dla dokumentacji elektronicznej. Podczas zajęć omówimy m.in. kwestie dotyczące przekazywania materiałów archiwalnych elektronicznych do ADE, brakowania dokumentacji niearchiwalnych, a także umożliwienia przeprowadzania ekspertyz archiwalnych Archiwom Państwowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej.
 • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
 • Przedstawienie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji elektronicznej w jednostce organizacyjnej z uwzględnieniem zasad ewidencjonowania, archiwizowania i brakowania dokumentacji zakończonej.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa archiwalnego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Dokument elektroniczny – definicja formalna i ujęcie w normatywach kancelaryjno-archiwalnych.
 2. Na czym polega elektroniczne zarządzanie dokumentacją? Rola Instrukcji kancelaryjnej i ujęcie w niej dokumentu elektronicznego.
 3. Kancelaryjny opis dokumentu elektronicznego (znak sprawy, klasyfikacja i kwalifikacja dokumentu na podstawie JRWA).
 4. Systemy teleinformatyczne dedykowane do realizacji określonych usług oraz spraw.
 5. Cechy obligatoryjnego w państwowych i samorządowych podmiotach bezdziennikowego systemu kancelaryjnego i jego realizacja w EZD (znakowanie i rejestracja przesyłek, znak i ewidencja spraw, kancelaryjny opis dokumentacji elektronicznej, kompletność metadanych).
 6. Rodzaje i grupy dokumentacji polegającej archiwizacji: akta spraw, składy chronologiczne odwzorowań cyfrowych i składy informatycznych nośników danych.
 7. Ile lat przechowywać daną informację? Ustalanie okresów przechowywania dokumentów elektronicznych. Standard wykazu akt z 2023 r.
 8. Odpowiedzialność twórców dokumentów elektronicznych w procesie zarządzania informacja i obiegu dokumentacji.
 9. Porządkowanie dokumentacji elektronicznej – etapy i zasady.
 10. Jak przeprowadzić niszczenie dokumentacji elektronicznej? Realizacja procedury brakowania.
 11. Materiały archiwalne w formie elektronicznej – obowiązki twórców dokumentacji o znaczeniu trwałym.
 12. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, zwłaszcza osób prowadzących biura i sekretariaty, a także koordynatorów czynności kancelaryjnych i odpowiedzialnych za archiwa zakładowe i składnice akt, w podmiotach wprowadzających elektroniczne zarządzanie dokumentacją.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o okresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 2.01.2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 stycznia 2024 r.