Organizacja pracy kancelarii tajnej i kancelarii materiałów niejawnych w jednostce

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona informacji niejawnych w aspekcie organizacyjnym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w 2-dniowym szkoleniu z zakresu tematyki ochrony informacji niejawnych w administracji publicznej, podczas którego prowadzący w sposób jasny i przejrzysty, omówi kwestie związane z właściwą organizacją pracy kancelarii tajnej/ kancelarii materiałów niejawnych w jednostce, organizacji pracy pionu ochrony, jego zadań, a także wymagań wobec jego kierownika i pracowników. Podczas zajęć będą poruszane istotne zagadnienia, wskazane z punktu widzenia eksperta - praktyka, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostkach, m. in. z zakresu obowiązków, zadań i wymagań stawianych przed pracownikami kancelarii, organizacji pracy, zastępstw.

Zajęcia polecamy osobom, które chcą uporządkować wiedzę, rozwiązać problemy czy uchronić się przed nieprawidłowościami dotyczącymi prawidłowej organizacji pracy kancelarii tajnej oraz ochrony informacji niejawnych w jednostce. W części warsztatowej zostaną omówione dokumenty, wykorzystywane w codziennej pracy kancelarii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności dotyczących ochrony informacji niejawnych w instytucji/ jednostce, w szczególności organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej i kancelarii materiałów niejawnych.
 • Wskazanie, kiedy tworzyć kancelarię tajną (KT), a kiedy kancelarię materiałów niejawnych (KMN) i jak ją właściwie zorganizować.
 • Uzyskanie wskazówek i podpowiedzi, jak przygotować niezbędną dokumentację oraz w jaki sposób należycie ją wdrożyć w KT/ KMN.
 • Przedstawienie regulacji dotyczących obiegu materiałów niejawnych w jednostce, zasad przechowywania i archiwizacji, pracy w kancelarii tajnej / kancelarii materiałów niejawnych.
 • Wskazanie jak należy rejestrować materiały niejawne w dziennikach i urządzeniach kancelaryjnych, jakie są okresy ochronne, na jakich zasadach i komu można udostępniać materiały niejawne?
 • Weryfikacja, czy kancelaria tajna/ kancelaria materiałów niejawnych w jednostce działa prawidłowo.
 • Przegląd niezbędnej do utworzenia kancelarii tajnej dokumentacji, omówienie instrukcji i właściwego trybu obiegu dokumentów.
 • Przedstawienie środków bezpieczeństwa, stosowanych do ochrony informacji niejawnych w kancelarii tajnej oraz Kancelarii Materiałów Niejawnych.
 • Zapoznanie się z podstawowymi metodami stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.
 • Podniesienie świadomości uczestników, co do praktycznego zastosowania wymagań określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i wprowadzenia w życie w administracji publicznej, konkretnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania kancelarii tajnej na podstawie omówionych przez eksperta praktycznych przykładów i wzorów. 
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I 24 listopada 2022 r. 


PODSTAWY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 
1. Tajemnice prawnie chronione w Polsce.
2. Aktualne podstawy prawne ochrony informacji niejawnych - przepisy ogólne i resortowe.
3. System ochrony informacji niejawnych w RP.
4. Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w Polsce: 

 • Kolegium ds. Służb Specjalnych.
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
 • Ochrona informacji niejawnych na poziomie jednostki organizacyjnej – Kierownik Jednostki Organizacyjnej oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (podział odpowiedzialności, podstawowe zadania). 

5. Kiedy tworzymy kancelarię tajną, a kiedy kancelarię materiałów niejawnych?
6. System kancelarii tajnych w RP oraz kancelarii tajnych międzynarodowych.
7. Pion ochrony w jednostce organizacyjnej – struktura i wymagania formalne wobec personelu:

 • Pełnomocnik ochrony.
 • Kierownik kancelarii tajnej / kancelarii materiałów niejawnych.
 • Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Administrator systemu.
 • Pozostali pracownicy pionu ochrony.

8. Jak formalnie utworzyć pion ochrony i powołać pełnomocnika ochrony? 
9. Obowiązki informacyjne kierownika jednostki organizacyjnej związane z utworzeniem lub likwidacją kancelarii tajnej.
10. Dokumentacja ochrony informacji powiązana z utworzeniem KT/ KMN:

 • Ocena poziomu zagrożeń.
 • Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
 • Instrukcja przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.
 • Plan ochrony informacji niejawnych.
 • Tryb obiegu dokumentów o klauzuli „tajne” lub wyższej.
 • Ewidencje prowadzone przez pełnomocnika ochrony.

11. Omówienie typowych środków bezpieczeństwa stosowanych do ochrony informacji niejawnych w KT/ KMN:

 • Strefy ochronne.
 • Szafy metalowe oraz meble biurowe.
 • Pomieszczenia oraz zamki, ściany i stropy, drzwi i okna.
 • System kontroli dostępu.
 • Personel bezpieczeństwa.
 • System sygnalizacji włamania i napadu.
 • Monitoring wizyjny.

12. Czytelnia w kancelarii tajnej – wymagania formalne. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych, kierownicy Kancelarii Materiałów Niejawnych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych w jednostce za ochronę informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 609 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 listopada 2022 r.