• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostaną zasady przygotowywania pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych w działalności JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw przez jednostki sektora finansów publicznych nadal powoduje wiele kontrowersji i niejasności, co powoduje błędy i nieprawidłowości w realizacji przepisów prawnych, nieraz nawet skutkujące nieważnością wydanej decyzji. W celu uzyskania praktycznej wiedzy z zakresu stosowania przez jst przepisów o pełnomocnictwach i upoważnieniach, proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których prowadząca omówi obowiązujące regulacje dotyczące tych instytucji, w szczególności konstrukcji oraz roli pełnomocnika, skupi uwagę na popełnianych błędach oraz wskaże propozycje rozwiązań.

Zajęcia skierowane są do osób, które rozpoczynają pracę w zakresie wydawania pełnomocnictw i upoważnień, a także tych z wieloletnim stażem, którzy pragną zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności stosowania przepisów.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników, m.in. „Najlepiej wykorzystany czas przeznaczony na  szkolenia w tym roku. Dziękuję”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie problematyki dotyczącej pełnomocnictw i upoważnień.
 • Omówienie podstaw prawnych dotyczących pełnomocnictwa i upoważnienia, i ich konstrukcji.
 • Przedstawienie przykładów pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw szczególnych.
 • Omówienie wyników kontroli NIK z zakresu wydawania upoważnień.
 • Poznanie najczęściej występujących błędów dotyczących wydawania i stosowania pełnomocnictw i upoważnień w praktyce.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia, w celu wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy oraz w przypadku kontroli.
 • Wskazanie:
 • Roli pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym. Kto może zostać pełnomocnikiem?
 • Osób i podmiotów uprawnionych do udzielenia, jak i przyjęcia pełnomocnictw i upoważnień.
 • Problemów z opłatą skarbową.
 • Jak należy postąpić w przypadku przekroczenia pełnomocnictwa?
 • Jak należy prawidłowo wydawać pełnomocnictwa i upoważnienia?
 • Kto jest uprawniony do udzielenia i przyjęcia pełnomocnictwa czy upoważnienia?
 • Kiedy i w jakich okolicznościach pełnomocnictwo można udzielić i wygasić?

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Pełnomocnictwo a upoważnienie.
2. Upoważnienie na gruncie prawa administracyjnego: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim.
3. Konstrukcja upoważnienia:

 • podmiot uprawniony do udzielenia i przyjęcia upoważnienia,
 • forma udzielenia upoważnienia i konsekwencje jej niedochowania,
 • wygaśniecie i odwołanie upoważnienia – przesłanki i możliwości,
 • rejestr upoważnień,
 • rodzaje upoważnień.

4. Upoważnienia na gruncie wyników kontroli NIK nt. „Działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego”.
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym:

 • podmioty uprawnione do występowania w charakterze pełnomocnika,
 • forma i treść udzielonego pełnomocnictwa oraz jego rodzaje,
 • zakres trwania udzielonego pełnomocnictwa, jego odwołanie oraz wygaśnięcie,
 • pełnomocnictwa substytucyjne.

6. Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa. Omówienie orzecznictwa.
7. Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego w praktyce organów administracji samorządowej.
8. Konstrukcja pełnomocnictwa:

 • rodzaje pełnomocnictw, forma, zakres i treść pełnomocnictwa,
 • osoby i podmioty uprawnione do udzielania i przyjęcia pełnomocnictwa,
 • szczególne rodzaje pełnomocnictwa (prokura),
 • udzielenie i wygaśnięcie udzielonego pełnomocnictwa, przekroczenie zakresu udzielonego pełnomocnictwa – konwalidacja, zakres trwania udzielonego pełnomocnictwa, jego odwołanie oraz wygaśnięcie.

9. Upoważnienia dotyczące ochrony danych osobowych.
10. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy kadr, wydziałów organizacyjnych, pracownicy wydający pełnomocnictwa i upoważnienia, radcowie prawni, osoby wydające i weryfikujące aktualność pełnomocnictw i ich zakres.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 stycznia 2023 r.