Petycje, skargi i wnioski w działalności organów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem komisji skarg, wniosków i petycji

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Przedstawienie zasad nowej ustawy o petycjach i obowiązków organów samorządowych w tym zakresie. Wyposażenie organów samorządowych i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy załatwianiu skarg. Dodatkowo w związku z sytuacją stanu epidemii omówione zostaną nowe przepisy mogące wpłynąć na procedowanie w sprawach skarg, wniosków i petycji.

zwiń
rozwiń
Program

I. Komisja skarg, wniosków i petycji.
1. Komisja skarg, wniosków i petycji jako nowy podmiot w strukturze rady gminy (powiatu).
2. Skład komisji skarg, wniosków i petycji.
3. Zakres działania komisji skarg, wniosków i petycji.
4. Statutowa regulacja nowej komisji.
II. Skargi i wnioski.
1. Podstawy prawne instytucji skarg i wniosków.
2. Pojęcie skargi i wniosku.
3. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
4. Tryb i forma składania skarg. 
5. Problem skargi „elektronicznej”.
6. Skarga a interpelacja i zapytanie oraz krytyka prasowa.
7. Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia skarg i wniosków.
8. Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia skarg i wniosków.
9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania skargi i wniosku.
10. Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do rady.
11. Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych
12. Skargi a ochrona danych osobowych.
13. Terminy na rozpoznanie skarg i wniosków.
14. Stwierdzenie zasadności lub niezasadności złożonej skargi.
15. Informowanie skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.
16. Co zrobić z kolejną skargą w tej samej sprawie?
17. Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi.
18. Postępowanie z wnioskami wpływającymi do rady oraz organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych
19. Dokumentowanie skarg i wniosków wpływających do rady gminy (powiatu).
III. Petycje.
1. Założenia ustawy o petycjach.
2. Rozróżnienie pojęci petycji, skargi i wniosku oraz ustalenie właściwego trybu postępowania.
3. Obowiązki organów samorządowych w związku z nową ustawą o petycjach.
4. Podmioty uprawnione do składania petycji.
5. Tryb i forma składania petycji, problem petycji „elektronicznej”.
6. Petycja wielokrotna i zbiorowa.
7. Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia petycji.
8. Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia petycji.
9. Tryb procedowania w sprawach petycji.
IV. Zmiany wprowadzone w specustawie koronawirusowej.
V. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin i powiatów, Przewodniczący rad, członkowie komisji rewizyjnych, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zajmujący się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w tym: pracownicy biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, inne osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

CENA:
240 zł netto/os. 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 28 maja 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!