Postępowanie administracyjne dla początkujących

Cena 559,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 1 lutego cena wynosi 499,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w stacjonarnym warsztatowym szkoleniu adresowanym do osób, które dotychczas nie miały większej styczności z postępowaniem administracyjnym lub mają wyłącznie przygotowanie teoretyczne. Przedmiotem naszego szkolenia jest wyjaśnienie podstawowych pojęć, pokazanie jak należy postępować z poszczególnymi pismami kierowanymi do organów administracji publicznej oraz jak unikać typowych błędów. Omówienie zagadnienia prawne podczas zajęć poparte licznymi przykładami z praktyki mają na celu przygotowanie pracownika organu administracji publicznej do samodzielnego prowadzenia postępowania i sporządzenia decyzji administracyjnej (względnie zaświadczenia) w zgodności z Kodeksem postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy dowiedzą się w jakich przypadkach wyda się decyzje administracyjne, w jakich załatwia sprawę poprzez brak działania, a w jakich przypadkach wydaje się zaświadczenie.
• Uczestnicy dowiedzą się czy każde pismo zawierające krytyczne uwagi jest skargą w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prowadzić postępowanie z poszanowaniem praw jego stron i uczestników.
• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak powinna wyglądać formalnie prawidłowa decyzja administracyjna.
• Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość udziału w szkleniu które jest praktycznym warsztatem połączonym z wymianą doświadczeń i panelem dyskusyjnym dzięki czemu mogą inicjować dyskusję i analizę najbardziej interesujących ich zagadnień.
• Uczestnicy otrzymają obszerną prezentację zawierającą m.in. aktualne tezy z orzeczeń sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kiedy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Co to jest decyzja, milczące załatwienie sprawy, zaświadczenie, skarga oraz wniosek.
3. Kto bierze udział w postępowaniu administracyjnym: organ, strona, pełnomocnik.
4. Podstawowe zasady postępowania administracyjnego i skutki ich naruszeń.
5. Czy każde pismo kierowane do organu rozpoczyna postępowanie administracyjne? Forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku.
6. Czy każdą sprawę należy załatwić w ciągu miesiąca? Terminy załatwiania spraw. Sposób obliczania terminu.
7. Co to jest bezczynność oraz przewlekłość.
8. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym, w tym doręczenia elektroniczne.
9. Dokumentowanie czynności procesowych: protokoły i notatki służbowe.
10. Co to są „akta sprawy”, komu przysługuje wgląd do akt i na jakich zasadach można wydawać odpisy.
11. RODO a KPA.
12. Zbieranie dowodów i ich ocena.
13. Zawieszenie postępowania.
14. Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu pisarskiego.
15. Odwołania od decyzji administracyjnej. Obowiązki organu pierwszej instancji po otrzymaniu odwołania oraz po otrzymaniu decyzji organu wyższej instancji.
16. Wydawanie zaświadczeń.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, w tym jst oraz jednostek organizacyjnych, osoby przygotowujące i wydające decyzje administracyjne, a także prowadzące postępowania administracyjne w zakresie wykonywanych obowiązków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie oraz dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Doświadczony wykładowca współpracujący z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2008 r.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 559,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 1 lutego cena wynosi 499,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lutego 2023 r.