Procedura administracyjna w praktyce. Zmiany w KPA a ustawa o doręczeniach elektronicznych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w oparciu o aktualny stan prawny, w tym przepisy, które weszły w życie w stanie epidemii. Przedstawimy nowe regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych oraz ich wpływ na postępowanie administracyjne. Ponadto wskażemy najistotniejsze orzecznictwo dotyczące procedury administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie regulacji prawnych związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych po zmianach w Kpa i na skutek ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Wskazanie, w jaki sposób należy wszcząć postępowanie administracyjne, jak poprawnie skonstruować treść decyzji, jak sporządzić metrykę sprawy.
 • Przestawienie prawidłowego stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w postępowaniach administracyjnych, z uwzględnieniem decyzji PUODO.
 • Analiza trudnych obszarów dotyczących wydawania decyzji, problematyki doręczeń, w tym e-doręczeń, ochrony danych osobowych, upoważnień i pełnomocnictw na podstawie kontroli NIK.
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego procedury administracyjnej.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • jakie dokumenty możemy potwierdzać za zgodność z oryginałem i w jakich okolicznościach?
 • co zmienia się w kwestii doręczeń? Jakie ustawodawca przewidział formy doręczeń? Jakie są skutki doręczeń?
 • czy datą wszczęcia postępowania jest data wpływu wniosku, czy data jego ostatecznego uzupełnienia, w przypadku braków?
 • jak w prawidłowy sposób skonstruować decyzję? Jakie są najczęstsze błędy przy jej sporządzaniu? W jaki sposób należy uzupełnić, sprostować i wyjaśnić treść decyzji? Kiedy należy sprostować decyzję?
 • w jaki sposób prawidłowo poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów. Skutki ich niezastosowania dla organów administracji publicznej. 
2. Właściwość rzeczowa i miejscowa, skutki dla ważności decyzji administracyjnych. Przekazanie według właściwości.
3. Strona postępowania a strona nieznana z miejsca pobytu.
4. Pełnomocnik. Udzielanie pełnomocnictw. Jak ma postępować organ w stosunku do pełnomocników strony?
5. Terminy załatwiania spraw administracyjnych:

 • zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy,
 • bezczynność i przewlekłość postępowania a instytucja ponaglenia.

6. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym a ustawa o doręczeniach elektronicznych.
7. Obliczanie terminów. Przywrócenie terminu.
8. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Obowiązki organu:

 • sposoby wszczęcia postępowania,
 • data i forma wszczęcia postępowania,
 • pojęcie i wymogi formalne podania,
 • pozostawienie podania bez rozpoznania,
 • przekazanie podania według właściwości.

9. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Braki formalne.
10. Protokół, adnotacja. Metryka sprawy administracyjnej - jak ją prowadzić w sposób praktyczny?
11. Dostęp do akt sprawy dla stron a dostęp na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej. RODO a udostępnianie akt sprawy.
12. Dowody w postępowaniu administracyjnym.
13. Poświadczanie przez pracownika zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
14. Upoważnienia i pełnomocnictwa – omówienie na podstawie kontroli NIK.
15. Zawieszenie postępowania.
16. Decyzja - elementy struktury decyzji – podstawowe i dodatkowe. Doręczanie decyzji.
17. Jak uzupełnić, sprostować i wyjaśnić treść decyzji?
18. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę a ostateczność i prawomocność decyzji i jej wykonalność. Praktyka postępowania. Wykonalność decyzji.
19. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące procedury administracyjnej.
20. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca, w szczególności sekretarze jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy wydający decyzje w administracji publicznej, w tym w jst i ich jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, instytucji kultury oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczony trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń