• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przeprowadzanie skutecznych, proaktywnych rozmów z pracownikami. Narzędzia komunikacji zwiększające kompetencje na stanowisku kierowniczym

Cena: 329 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2022 r.
Cena po 19 sierpnia 2022 r. – 359 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie zaprojektowane dla osób pełniących funkcje kierownicze w administracji publicznej, chcących wzmocnić swoje kompetencje w zakresie skuteczności przeprowadzania różnorodnych rozmów z pracownikami na poziomie osobistym i operacyjnym obejmujących obszary oceny, motywacji, zaangażowania, rozwoju, stylu zarządzania, komunikowania negatywnych informacji zwrotnych. Umiejętności właściwej komunikacji w rekrutacji, rozmowach oceniających, dyscyplinowaniu, motywowaniu czy delegowaniu nowych zadań budują nie tylko odpowiedni autorytet ale także wymiernie zwiększają efektywność pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wyposażenie uczestników w narzędzia i metody, dzięki którym będą oni w stanie zaplanować i przeprowadzić różnorodne rozmowy z pracownikami od rozmowy motywującej do korygującej.
  • Umożliwienie doskonalenia warsztatu komunikacyjnego pomocnego w budowaniu satysfakcjonujących relacji ze współpracownikami.
  • Zwiększenie efektywności osobistej uczestników oraz zmniejszenie poziomu stresu związanego udzielaniem ocen, informacji korygujących.
  • Umiejętność budowania autorytetu lidera za pomocą technik komunikacyjnych, stylu zarządzania.
  • Zdobycie wiedzy na temat skutecznych narzędzi komunikacyjnych zachęcających do proaktywności pracowników.
  • Zidentyfikowanie źródeł i przyczyn utrudniających komunikację (bariery, błędy komunikacyjne).
  • Przygotowanie się do rozmów oceniających, trudnych poprzez obiektywną ocenę sytuacji i tworzenie planu rozmowy oceniającej, motywującej czy delegującej.
  • Usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania różnorodnych rozmów z pracownikami (poziomu zaangażowania pracowników, delegowania, motywacji, rozwoju kompetencji itd.).
  • Autodiagnoza skuteczności osobistej w komunikacji interpersonalnej poprzez ocenę prowadzonych przez siebie rozmów.
  • Doskonalenie swojego warsztatu komunikacyjnego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Model STAR – rozmowa oceniająca kompetencje pracownika - jak stosować w rozmowach rekrutacyjnych i oceniających:
• Rola oraz efekt wykorzystania pytań w komunikacji interpersonalnej.
2. Narzędzia efektywnej komunikacji budujące zaufanie i tworzące relacje - samoocena poziomu kompetencji komunikacyjnych.
3. Reguły Szefa, expose - tworzenie i komunikowanie wizji zespołu, zasad, granic:
• Składniki przygotowania wystąpienia, co wpływa na budowanie autorytetu.
4. Udzielanie informacji zwrotnej - feedback:
• Warianty informacji zwrotnych- jaka powinna być informacja zwrotna?
• Jak prawidłowo udzielać informację zwrotną?
5. Jak konstruować pochwały motywujące:
• Kultura feedbacku i model konstruktywnego przyjmowania informacji zwrotnej.
6. Kroki przygotowujące do trudnych rozmów: 
• Sposoby udzielania negatywnej informacji zwrotnej.
7. Model informacji zwrotnej – UF, FUO, FUO+2K.
8. Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania. 
9. Rozmowy korygujące - jak prowadzić do zmiany zachowania pracownika.
10. Rozmowa oceniająca – wykorzystywana w systemie okresowej oceny pracowniczej.
11. Delegowanie zadań - technika zwiększania zaangażowania pracownika.
12. Prowadzenie rozmów rozwojowych z pracownikami.
13. Dostosowanie stylu komunikacji do stopnia dojrzałości pracownika wg. modelu zarządzania sytuacyjnego.
14. Konsultacje.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca, osoby pełniące role kierownicze (koordynatorzy, liderzy). Osoby przygotowujące się do objęcia roli kierowniczej, osoby planujące przeprowadzenie okresowych rozmów oceniających, rekrutacyjnych, motywujących, korygujących itp.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM). 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2022 r.
Cena po 19 sierpnia 2022 r. – 359 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 października 2022 r.