Udostępnianie informacji a ponowne jej wykorzystywanie. Otwarte dane. Obowiązkowy rejestr umów od lipca 2022 a dostęp do informacji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie w terminie 24 i 28 stycznia 2022 r. Jego przedmiotem będzie dostęp do informacji publicznej w kontekście ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracownicy administracji publicznej, w szczególności jst, są zasypywani wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. Dodatkowo, od 8 grudnia 2021 r., obowiązuje nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która nakłada na jednostki nowe obowiązki, m.in. wprowadza rejestr umów oraz nasuwa kolejne problemy w praktycznym stosowaniu przepisów. Proponujemy zatem Państwu uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu, podczas którego omówimy zmiany dotyczące udostępniania informacji, ponownego wykorzystywania, odmowy udostępnienia. Ponadto przedstawimy nowe regulacje dotyczące rejestru umów, który ma obowiązywać od lipca 2022r. Prowadząca w jasny i przejrzysty sposób wskaże, jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu oraz jak należy prawidłowo udostępniać lub przekazywać informacje jako otwarte dane.

Szkolenie polecamy osobom chcącym podnieść wiedzę z nowych regulacji dotyczących udostępniania informacji publicznej, zarówno tym, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą zdobyć wiedzę, rozwiązać problemy i rozwiać wątpliwości, by uchronić się przed odpowiedzialnością karną związaną z nieudostępnieniem informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej udostępniania informacji, ponownego jej wykorzystywania, odmowy udostępnienia.
 • Nabycie kompetencji pozwalających na właściwą realizację zadań z zakresu dostępu do informacji publicznej, prowadzenia rejestru umów, przekazywania otwartych danych.
 • Omówienie roli jednostek i obowiązków kierowników w zakresie prawa do informacji publicznej, możliwości ograniczeń tego prawa.
 • Przybliżenie aspektów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskanie dostępu do materiałów pomocnych przy realizacji nowych zadań, nałożonych na jednostki.
 • Zdobycie porad i wskazówek dotyczących udostępniania informacji publicznej w celu prawidłowego wykonywania zadań. Podczas szkolenia zapewnimy możliwość konsultacji kwestii problemowych.

 

Udzielenie odpowiedzi na pytania:

 • W jakim terminie i formie należy udostępniać informacje publiczne?
 • Kiedy bezwzględnie trzeba odpowiedzieć na wniosek?
 • Co w przypadku, gdy wniosek jest kryptoreklamą produktu, usługi?
 • Kiedy należy ograniczać dostęp do informacji publicznej?
 • Jak odmówić udostępnienia informacji publicznej?
 • Jakie elementy zamieszczać w rejestrze umów?
 • W jaki sposób udostępniać i przekazywać informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania?
 • Jakie są kary za niedopełnienie obowiązków?
zwiń
rozwiń
Program

1 dzień – 24 stycznia
1. Prawo do informacji publicznej, informacja prosta a informacja przetworzona.
2. Przedmiot informacji – omówienie orzecznictwa, praca na przykładach, dyskusja.
3. Sposoby dostępu do informacji publicznej.
4. Obowiązki podmiotu udostępniającego informacje publiczne.
5. Procedura udostępniania informacji – przykładowe postępowania.
6. Termin i forma udostępnienia informacji. Koszty związane z udostępnieniem.
7. Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
8. Funkcjonariusze publiczni – definicja i przykłady.
9. Ograniczenie prawa do informacji publicznej:

 • przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • prywatność osoby fizycznej,
 • tajemnica przedsiębiorcy. 

10. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. 
11. Umorzenie postępowania. 
12. Odwołanie od decyzji.
13. Rejestr umów. Formy jawności gospodarowania środkami publicznym a dostęp do informacji publicznej.
14. Co to jest rejestr umów? Rola Ministra Finansów.
15. Jakie informacje zamieszczane są w rejestrze umów?
16. Elementy składowe rejestru umów.
17. Terminy na zamieszczenie danych w rejestrze.
18. Powszechna dostępność danych.
19. Wyszukiwanie umów.
20. Wejście w życie przepisów.
21. Obowiązki kierowników jsfp.
22. Kara za naruszenie obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca w administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, pełnomocnicy do spraw otwartości danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 595 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.