Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z wydawaniem pełnomocnictw oraz upoważnień oraz ich prawną oceną. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest gruntowne omówienie instytucji upoważnień i pełnomocnictw na gruncie prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w aspekcie praktycznym, omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych jak również szczegółowych rozwiązań zawartych w rozlicznych ustawach, co przyczyni się wydatnie do poniesienia wiedzy i kompetencji uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie i cechy normatywne pełnomocnictwa i upoważnienia:
a) Znaczenie praktyczne poszczególnych typów pełnomocnictw i upoważnień.
b) Skutki prawne z nich wynikające.
2. Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem:
a) Różnice o charakterze formalnym. 
b) Różnice o charakterze materialno-prawnym.
c) Upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych (na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa).
3. Pełnomocnictwo na gruncie prawa cywilnego:
a) Materialne oraz procesowe:
• tzw. Pełnomocnictwo procesowe w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego (forma, elementy, treść),
• pełnomocnictwo ogólne (forma, elementy, treść),
• pełnomocnictwa szczegółowe (do określonej sprawy, do określonej czynności prawnej; forma, elementy, treść). 

b) Podstawy prawne:
• Kodeks cywilny (analiza przepisów).
• Kodeks postępowania cywilnego (analiza przepisów).

c) Skutki prawne (początek obowiązywania pełnomocnictwa, zasięg obowiązywania). 
d) Forma, zakres, treść:
• forma pisemna, ustna, protokolarna, elektroniczna, inna.
• pełnomocnictwo rodzajowe. 
• sposoby formułowania treści pełnomocnictwa.

e) Cofnięcie pełnomocnictwa:
• forma cofnięcia pełnomocnictwa (ustna, pisemna, protokolarna, elektroniczna inna). 
• skutki cofnięcia pełnomocnictwa.
• sposoby odnotowywania zdarzeń związanych z cofnięciem pełnomocnictwa. 

f) Wygaśnięcie pełnomocnictwa:
• omówienie sytuacji, w których pełnomocnictwo wygasa,
• skutki wygaśnięcia pełnomocnictwa (powiązanie momentów zaistnienia poszczególnych zdarzeń).

g) Opłata skarbowa a ważność pełnomocnictwa.
4. Upoważnienie administracyjne:
a) Podstawy prawne.
5. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa, inne konstrukcje ustawowe:
a) Forma, zakres, skutki:
• forma pisemna ”indywidualna”, ”regulaminowo – organizacyjna” i inne,
• określenia podmiotów upełnomocnionych, konstrukcja przedmiotowa upoważnień,
• moment obowiązywania (początek, koniec).

6. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi:
a) Rodzaje pełnomocnictw.
b) Podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem.
c) Treść pełnomocnictw.
7. Orzecznictwo sądowe z zakresu pełnomocnictw i upoważnień – analiza.
8. Ćwiczenia praktyczne z konstruowania pełnomocnictw i upoważnień.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do szeroko pojętej kadry urzędniczej zatrudnionej w organach administracji publicznej zarówno samorządowej jak i rządowej oraz do osób zawodowo zajmujących się obsługa prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 26 listopada 2021 r.