• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy zagadnienia upoważnień i pełnomocnictw w administracji publicznej.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Instytucje upoważnień i pełnomocnictw budzą w praktyce wiele kontrowersji i wątpliwości. Przy ich stosowaniu popełniane są błędy, często skutkujące nieważnością wydanego rozstrzygnięcia administracyjnego (decyzji) lub nieważnością zawartej umowy cywilnej. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z wydawaniem pełnomocnictw oraz upoważnień oraz ich prawną oceną. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Gruntowne omówienie instytucji upoważnień i pełnomocnictw na gruncie prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w aspekcie praktycznym.
  • Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych jak również szczegółowych rozwiązań zawartych w rozlicznych ustawach, co przyczyni się wydatnie do poniesienia wiedzy i kompetencji uczestników szkolenia.
  • Wskazanie i omówienie najczęściej popełnianych błędów popełnianych przy przygotowywaniu i opracowywaniu pełnomocnictw i upoważnień. Przedstawienie dobrych praktyk tworzenia dokumentów w urzędzie.
  • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w codziennej urzędniczej praktyce.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie i cechy normatywne pełnomocnictwa i upoważnienia:
a. Znaczenie praktyczne poszczególnych typów pełnomocnictw i upoważnień.
b. Skutki prawne z nich wynikające.
2. Różnice miedzy pełnomocnictwem a upoważnieniem:
a. Różnice o charakterze formalnym.
b. Różnice o charakterze materialno-prawnym.
c. Upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych - na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Pełnomocnictwo na gruncie prawa cywilnego:
a. Materialne oraz  procesowe:
• Tzw. pełnomocnictwo procesowe w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego: forma, elementy, treść.
• Pełnomocnictwo ogólne: forma, elementy, treść.
• Pełnomocnictwa szczegółowe: do określonej sprawy, do określonej czynności prawnej; forma, elementy, treść.
b. Podstawy prawne:
• Kodeks cywilny - analiza przepisów.
• Kodeks postępowania cywilnego - analiza przepisów.
c. Skutki prawne: początek obowiązywania pełnomocnictwa - zasięg obowiązywania.
d. Forma, zakres, treść.
• Forma pisemna, ustna, protokolarna, elektroniczna, inna.
• Pełnomocnictwo  rodzajowe. 
• Sposoby formułowania treści pełnomocnictwa.
e. Cofnięcie pełnomocnictwa:
• Forma cofnięcia pełnomocnictwa: ustna, pisemna, protokolarna, elektroniczna inna.
• Skutki cofnięcia pełnomocnictwa. 
• Sposoby odnotowywania zdarzeń związanych z cofnięciem pełnomocnictwa.
f. Wygaśnięcie pełnomocnictwa:
• Omówienie sytuacji, w których pełnomocnictwo wygasa.
• Skutki wygaśnięcia pełnomocnictwa - powiązanie momentów zaistnienia poszczególnych zdarzeń.
g. Opłata skarbowa a ważność pełnomocnictwa.
4. Upoważnienie administracyjne:
a. Podstawy prawne: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa, inne konstrukcje ustawowe.
b. Forma, zakres, skutki.
• Forma pisemna „indywidualna”, „regulaminowo – organizacyjna” i inne.
• Podmioty upełnomocnione, konstrukcja przedmiotowa upoważnień.
• Moment obowiązywania: początek, koniec.
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi:
a. Rodzaje pełnomocnictw.
b. Podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem.
c. Treść pełnomocnictw.
6. Orzecznictwo sądowe z zakresu pełnomocnictw i upoważnień – analiza.
7. Ćwiczenia praktyczne z konstruowania pełnomocnictw i upoważnień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra urzędnicza zatrudniona w organach administracji publicznej zarówno samorządowych jak i rządowych; osoby zawodowo zajmujące się obsługa prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 września 2022 r.