Wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – sygnaliści w samorządach w pytaniach i odpowiedziach

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są sygnaliści i ich rola w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy, jak poprawnie wdrożyć Dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz nową ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Zostaną omówione pułapki, jakie jeszcze można ominąć. Uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z narzędziami umożliwiającymi sygnalizowanie nieprawidłowości. Dzięki udziałowi, uczestnik dowie się również jak prawidłowo wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach, co trzeba poprawić, uaktualnić, aby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Opracowana przez Prelegenta autorska Polityka Ochrony Sygnalistów jako dokument określający środki ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów wraz z załącznikami zostanie udostępniona uczestnikom szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
 • Uczestnik dowie się, jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów wraz z omówieniem pułapek oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości.
 • Uczestnik szkolenia dowie się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wstęp – podstawowe informacje dotyczące systemu zgłaszania nieprawidłowości na gruncie nowej Ustawy
 2. Obowiązek prawny.
  • Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
  • Pozostałe ważne przepisy prawa w tym nowa ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – wątpliwości w jej stosowaniu i pułapki na które trzeba uważać!
 3. Definicja sygnalisty – Kim mogą być zgłaszający naruszenia i czy każdy zgłaszający jest sygnalistą? – czy zrobiliśmy wszystko prawidłowo?
 4. Poufność a anonimowość sygnalisty – jak to praktycznie zorganizować ? – jakie czyhają pułapki? Jaka jest w tym rola inspektora ochrony danych?
 5. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii versus Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia Prawa w pytaniach i odpowiedziach czyli obszary oddziaływania Dyrektywy i ustawy
 6. Kary i środki karne – jak są nakładane i przez kogo?
 7. Nowe obowiązki pracodawców – proces wdrożeniowy oraz jego doskonalenie krok po kroku
 8. Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym w pytaniach i odpowiedziach na konkretnych przykładach
 9. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:
  • opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
  1. wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
  • określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
  • określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
  • określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
  • określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
  • określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
 10. Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych – co to oznacza w praktyce? – czy sygnalisty naprawdę nie można zwolnić?
 11. Konsultacje z prelegentem.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników i kadry kierowniczej, w tym sekretarzy, skarbników, przewodniczących rady w urzędach miast, gmin, powiatów oraz urzędach marszałkowskich, pracowników zajmujących się kontrolą w samorządach, a także pracowników urzędów wojewódzkich, inspektoratów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej, inspekcji weterynaryjnej oraz zakładów ubezpieczeń społecznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w dużych firmach produkcyjnych, jst, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Czynny Koordynator ds. dostępności oraz sygnalista w urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 13 stycznia 2021 r.