• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie decyzji administracyjnych. Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ustawy o doręczeniach elektronicznych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

30-31 stycznia 2023 r. Szkolenie w godzinach 9:30-14:30 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w dwudniowych warsztatach, podczas których kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego. Przypomniane zostaną m. in. zasady prawidłowego liczenia terminów, skutecznego doręczania w kraju i za granicę, w tym doręczenia elektroniczne. Ponieważ ustawodawca dokonał już kolejnej zmiany w doręczeniach elektronicznych, uczestnicy zostaną zapoznani z niektórymi, istotnymi z punktu widzenia prowadzonego postępowania, zapisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (nowość!). Wyjaśnimy, na czym polega uproszczenie niektórych procedur administracyjnych i jakie nowe obowiązki dla osób prowadzących postępowania administracyjne się z tym wiążą. Zajęcia będą miały charakter wykładowo – warsztatowy, będą także poparte licznymi przykładami, a po każdym module uczestnicy rozwiążą praktyczne przypadki, przygotowane w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i ugruntowanie wiedzy praktycznej dotyczącej stosowania prawidłowych procedur w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, kończących się wydaniem decyzji administracyjnej.
• Zapoznanie z najnowszymi zmianami, wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
• Omówienie najnowszych regulacji dotyczących publicznej usługi doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
• Usystematyzowanie oraz uaktualnienie wiedzy z zakresu procedury k.p.a. między innymi w zakresie przepisów, które utraciły moc w związku z odwołaniem stanu epidemii i nie powinny być już stosowane.
• Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy proceduralne oraz błędy w wydawanych decyzjach administracyjnych.
• Podczas zajęć odpowiemy m. in. na pytania:
- Czy miesiąc to 30 dni?
- Jaka jest skuteczność „podwójnego awizo” i jak fikcja doręczenia ma się do ostateczności i prawomocności decyzji administracyjnej?
- Czy datą wszczęcia postępowania jest dzień złożenia wniosku, czy też dzień jego uzupełnienia, jeśli wniosek był niekompletny?
- Czy możemy przedłużyć postępowanie od razu, np. o 3 miesiące?
- Jaka jest różnica między ostatecznością a prawomocnością decyzji?
- Jaka jest skuteczność wycofania złożonego wcześniej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę?
- Czy możemy wydać decyzję stronie, która nie odebrała jej w terminie, po „podwójnym awizowaniu”?
- Czy wniosek złożony mailem można pozostawić bez rozpoznania i na niego nie odpowiadać? - nowe uregulowanie.
- Czy możemy stronie udostępnić treść skargi lub dane skarżącego, jeśli skarga znajduje się w aktach sprawy?

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I.
1. Właściwość miejscowa, rzeczowa
- miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania, praktyczne znaczenie pojęć w postępowaniu administracyjnym.
2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne:
• Interpretacja zasady pisemności: załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji. Zastosowanie praktyczne, „prostota i szybkość postępowania”.
• Zasada współdziałania organów. Jak reagować w przypadku braku odpowiedzi innego organu administracji w terminach przewidzianych przepisami prawa? Współdziałanie organów jako obowiązek. Zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania.
• Zasada rozstrzygania wątpliwości, co do treści normy prawnej, na korzyść strony. Czy w praktyce administracyjnej, w postępowaniach na poziomie I instancji, można ją

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, w tym jst oraz ich jednostek organizacyjnych, osoby przygotowujące i wydające decyzje administracyjne, a także prowadzące postępowania administracyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych - szkolenia radnych). Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne jst. Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 689 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 stycznia 2023 r.