Zmiana i uchylenie decyzji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Tryby nadzwyczajne KPA oraz tryby materialne i procesowe.

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu pomocy społecznej dotyczące decyzji z obszaru zabezpieczenia społecznego w świetle KPA i postępowań administracyjnych w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Z praktyki orzeczniczej organów II instancji oraz sądów administracyjnych wynika, iż najczęstszą przyczyną uchyleń decyzji administracyjnych jest przede wszystkim wadliwe stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dopiero stosowanie ustaw materialnych we właściwym połączeniu z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego pozwala na podejmowanie prawidłowych rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych. To na Kierownikach i Dyrektorach Urzędów spoczywa przede wszystkim konieczność uświadamiania wszystkim pracownikom organów administracyjnych, wagi i znaczenia prawidłowego stosowania procedury administracyjnej, mającej decydujący wpływ na wynik pracy każdego z pracowników organu administracyjnego. Osoby biorące udział w spotkaniu zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu procedury administracyjnej w teorii i praktyce, z uwzględnieniem trudności prowadzenia postępowania w czasie epidemii na gruncie ustaw zabezpieczenia społecznego – poszczególnych ustaw, na mocy których przyznawane są świadczenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności m.in.: w zakresie stosowania w codziennej praktyce przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w połączeniu z postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy o świadczeniach, stypendiach, prawidłowego wszczynania postępowania, oceny swojej właściwości, odpowiedniego doręczania pism i decyzji, umiejętności komunikacji ze stroną z zapewnieniem jej gwarancji procesowych, właściwego formułowania wezwań oraz protokołów sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania, właściwego formułowania podstawy prawnej decyzji oraz odpowiedniego uzasadniania podejmowanych w tym zakresie rozstrzygnięć administracyjnych.
  • Usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań, w tym także problemów związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego w czasie epidemii i zbiegu tych przepisów z ustawami świadczeniowymi.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiana lub uchylenie decyzji w trybie kodeksowym (Kpa) a zmiana lub uchylenie decyzji w trybie ustawy materialnej.
2. Decyzje ostateczne i nieostateczne – które decyzje można zmieniać w poszczególnych trybach? 
3. Właściwy wybór trybu do zmiany decyzji.
4. Pierwszeństwo trybów do zmiany decyzji (w Kpa i Kpa a ustawa materialna).
5. Wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek. Które tryby dopuszczają działanie z urzędu i działanie na wniosek strony?
6. Prawidłowe prowadzenie postępowania, czynny udział strony w postępowaniu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej w szczególności osoby wydające decyzje administracyjne. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 19 maja 2021 r.