„Akcja bilans 2022” w instytucjach kultury

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w instytucji kultury, co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Podczas zajęć omówione zostaną kwestie związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadząca omówi zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych, mające wpływ na działalność i zamknięcie roku 2022 w instytucji kultury. Zostaną Państwu przekazane cenne wskazówki, przydatne do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu zamknięcia roku budżetowego 2022.
  • Prowadząca odpowie na pytania i wyjaśni wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zagrożone odpowiedzialność karną.
  • W obszernych materiałach szkoleniowych znajdą Państwo m.in. wzorcową dokumentację, w tym: PROCEDURY, ZARZĄDZENIA, INSTRUKCJE przydatne do zamknięcia roku oraz wyjaśnienia, komentarze i uwagi wykładowcy dot. omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w instytucjach kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową - pytania i odpowiedzi.
2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont, w tym: ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
• zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
• błędów z lat poprzednich,
• zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.
3. Plany finansowe instytucji kultury.
4. Należności i zobowiązania oraz odsetki – wycena i windykacja:
• aktualizacja należności  i odsetek – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji – obowiązek ustawowy (powiazanie ze stopą referencyjną i lombardową – zmiany).
5. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in.: międzyokresowych) – dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) – schematy księgowań z wyjaśnieniami.
6. Przeksięgowanie na Wynik Finansowy.
7. Fundusze w Instytucji Kultury. 
8. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, materiały, wydawnictwa  – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach.
9. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  inwestycji  – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory),  z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.
10. Skontrum w bibliotece a inwentaryzacja – zasady.
11. Korekty roczne VAT – ewidencja.
12. Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.
13. E-SPRAWOZDANIE
• Sporządzenie danych do sprawozdania - elektronicznie:
 Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
 Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
 Sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
 Dodatkowe informacje i objaśnienia - załącznik  do sprawozdania (tabele),
• Badanie przez  audytora - kiedy obowiązek?
• Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych Instytucji Kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych (w tym: aktualnej dla Instytucji Kultury z 2022 r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury”, Wydawnictwo C.H. Beck )” oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 16 lutego 2023 r.