Aspekty formalnoprawne relacji między instytucją kultury i jej dyrektorem a organizatorem instytucji

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą najważniejsze zagadnienia prawne i zarządcze związane z działalnością Instytucji Kultury w kontekście relacji z organem ją organizującym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu systemowe przedstawienie relacji między instytucją kultury (jej dyrektorem) a organizatorem instytucji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na szczególny status instytucji kultury i wynikające z niego uwarunkowania prawne. Prowadzący omówi także ograniczenia, związane z kompetencjami dyrektora i organizatora w zakresie związanym z działalnością instytucji kultury w różnych aspektach, w tym finansowym i kadrowym. Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat organizacji i działalności instytucji kultury, w szczególności w aspektach zarządczych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat zależności między dyrektorem instytucji i organizatorem.
 • Prześledzenie podstaw kompetencyjnych w tym zakresie, wynikających z przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych przepisów, w tym ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych, z odniesieniem do orzecznictwa.
 • Omówienie stosowanego orzecznictwa w tej tematyce.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Odniesienia ustawowe (normatywne):
 1. ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2. inne ustawy - w tym ustawa o muzeach, ustawa o bibliotekach, "ustawy samorządowe" w tym ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych.
 1. Odniesienia podmiotowo-kompetencyjne:
 1. kompetencje po stronie organizatora (właściwego organu) - na przykładzie statutu instytucji,
 2. kompetencje po stronie instytucji - jej dyrektora - na przykładzie reprezentacji instytucji w obrocie,
 3. zakresy wymagające współpracy organizatora i instytucji - na przykładzie regulaminu organizacyjnego.
 1. Aspekty dotyczące działalności instytucji - w tym jej zakresu:
 1. podstawowe znaczenie postanowień statutu,
 2. program działania instytucji,
 3. bieżące zarządzanie instytucją - zarządzenia dyrektora.
 1. Aspekty finansowe:
 1. dotowanie instytucji,
 2. plan finansowy,
 3. zatwierdzanie sprawozdań,
 4. możliwość wspólnej obsługi,
 5. odpowiedzialność - dyscyplina finansów publicznych.
 1. Aspekty kadrowe:
 1. powoływanie i odwoływanie dyrektora - kompetencje organizatora,
 2. instytucja jako pracodawca - kompetencje dyrektora.
 1. Aspekty nadzoru:
 1. nadzór organizatora wynikający z podległości instytucji,
 2. inne zakresy nadzoru (nadzór merytoryczny, szczególne kompetencje innych organów).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury (dyrektorzy, główni księgowi, pracownicy kadr, działów prawnych), pracownicy CUW, pracownicy urzędów miast, gmin i starostw (wydziałów zajmujących się kulturą) nadzorujący funkcjonowanie jednostek kultury na swoim terenie

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, autor licznych publikacji książkowych i prasowych z zakresu prawa kultury, prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa podatkowego, trener prowadzący szkolenia z zakresu prawa, m. in. dla instytucji kultury

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 grudnia 2022 r.