• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek i muzeów

online

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom instytucji kultury szkolenie, którego przedmiotem będą najistotniejsze zagadnienia prawne i organizacyjne ich dotyczące.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat organizacji i działalności instytucji kultury, w szczególności w aspektach zarządczych i płacowych. Prowadzący omówi obowiązujące przepisy dotyczące nadawania treści i zmiany statutu instytucji kultury, z uwzględnieniem szczególnych zasad opracowywania statutów dla bibliotek i muzeów. Poruszane zagadnienia będą poparte przykładami z aktualnego orzecznictwa sądowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Prezentacja wybranych, kluczowych aspektów, dotyczących organizacji i działalności instytucji kultury.
  • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do poprawnego opracowania statutów oraz niezbędnych regulaminów w instytucjach kultury.
  • Poznanie orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.
  • Możliwość konsultacji problematycznych kwestii i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania Prowadzącemu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Tworzenie i zmiany organizacyjne, dotyczące instytucji kultury:
 a. aspekty rejestrowe – rejestr instytucji kultury:
 - znaczenie wpisu do rejestru,  odpisy z rejestru,
 - rejestr, księgi rejestrowe, akta rejestrowe,
 b. statut instytucji kultury:
 - nadawanie statutu,
 - zmiany statutu, treść statutu,
 - szczególne zasady, dotyczące statutów bibliotek i muzeów,
 c. połączenia, podziały, likwidacje instytucji:
 - aspekt czasowy – zamiar (jego ogłoszenie),
 - aspekt rejestrowy,
 - opinie, zgody,
 - szczególne zasady, dotyczące bibliotek i muzeów,
 d. regulacja dotycząca wspólnej obsługi instytucji.
2. Aspekty reprezentacji i zarządzania instytucją:
 a. reprezentacja instytucji w obrocie prawnym – pełnomocnictwa,
 b. regulamin organizacyjny:
 - tryb nadawania regulaminu,
 - treść regulaminu,
 c. aspekty pracownicze:
 - szczególny status dyrektora,
 - pracownicy zarządzający, funkcje kierownicze,
 - stanowiska pracy,
 - zakresy obowiązków,
 - aspekty płacowe (szczególne zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury, przepisy
 „kominowe”).
3. Aspekty prawne działalności instytucji kultury:
 a. działalność podstawowa i działalność dodatkowa,
 b. szczególna regulacja działalności bibliotek,
 c. szczególna regulacja działalności muzeów,
 d. działalność instytucji a działalność gospodarcza,
 e. odniesienia statutowe działalności instytucji.
4. Przegląd wybranych orzeczeń sądowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury (dyrektorzy, główni księgowi, pracownicy kadr), pracownicy urzędów gmin i starostw (wydziałów zajmujących się kulturą), nadzorujący funkcjonowanie jednostek kultury na swoim terenie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 lutego 2023 r.