• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Instytucje kultury po kontrolach NIK i RIO – problemy w działalności.

Przy zgłoszeniach do 8 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. 

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom instytucji kultury szkolenie, którego przedmiotem będą najistotniejsze zagadnienia prawne i organizacyjne ich dotyczące w kontekście wyników kontroli przeprowadzonych przez RIO i NIK.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji kultury w trzech aspektach: organizacji działalności gospodarczej oraz statutowej zarówno tej odpłatnej, jak i nieodpłatnej, prawidłowego rozliczania oraz prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz kontroli dokonywanej przez NIK i RIO. Wyniki przeprowadzonych w instytucjach kultury kontroli NIK, wskazują na wiele nieprawidłowości. Udział w szkoleniu pomoże uchronić się przed popełnieniem błędów i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pozyskanie wiedzy dotyczącej organizacji działalności instytucji kultury; obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości, finansów i podatków. 
• Uzyskanie cennych wskazówek nt. poprawnego wprowadzania do ksiąg rachunkowych wszelkich operacji gospodarczych.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania, m.in.:
- Kiedy działalność statutowa staje się działalnością gospodarczą?
- W jakiej formie instytucja kultury może pobierać opłaty za jednorazowe spotkania lub zajęcia cykliczne – przelew, gotówka czy terminal płatniczy?
- Czy należy podpisywać umowy z uczestnikami (np. opiekunami) zajęć, czy wystarczą tylko karty zgłoszeniowe?
- Jakie zapisy powinny zawierać umowy lub karty zgłoszeniowe uczestników?
- Jak zaksięgować takie wpłaty?
• W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo pakiet wzorcowej dokumentacji dotyczącej omawianego tematu oraz praktycznych wskazówek jej wykorzystania.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY:
1. Wybrane zagadnienia organizacyjne – kontrola zarządcza – błędne ustalenia instytucji kultury – KONTROLE NIK i RIO. 
2. Organizacja działalności instytucji kultury (nie można łączyć instytucji kultury ze sportem) – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
3. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w instytucjach kultury.

II. RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE, PODATKI:
1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w instytucji kultury, w tym:
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR-nr 7,
• plany finansowe instytucji kultury.
2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych – schematy księgowań z wyjaśnieniami, z uwzględnieniem podatku VAT:
• przychody: własne, międzyokresowe – przykłady ewidencji, 
• przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
- dotacje podmiotowe – ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów; 
- celowe na wskazane zadania i programy – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie;
- celowe inwestycyjne – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie, w tym: rozliczanie zadań inwestycyjnych: na środki trwałe, WNiP oraz wyposażenie – na przykładach;
• pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe, kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N – problemy bibliotek po kontroli,
• koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat), 
• fundusze w instytucji kultury. 
3. Należności i zobowiązania oraz odsetki – wycena i windykacja:
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy, powiązanie ze stopą referencyjną – zmiany),
• aktualizacja należności i odsetek – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
4. Zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8 /0 – wyliczenie przykładu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, dyplomowana główna księgowa z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autorka i współautorka wielu pozycji książkowych oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem, nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 8 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 15 kwietnia 2024 r.