• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Instytucje kultury – przygotowanie do zamknięcia 2022 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w instytucjach kultury co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione przepisy rachunkowe, podatkowe i finansowe, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego zamknięcia roku 2022 w instytucji kultury. Podczas spotkania prowadząca odpowie na pytania uczestników i wyjaśni pojawiające się wątpliwości związane z przygotowaniem do sporządzenia rocznego sprawozdania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie najważniejszych zagadnień związanych z zamknięciem roku w księgach rachunkowych, ewidencją księgową, inwentaryzacją.
  • Pozyskanie praktycznych informacji związanych z przygotowaniem danych do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
  • Pozyskanie obszernego materiału dotyczącego zamknięcia roku, wyjaśniającego wiele problemów i wątpliwości interpretacyjnych, będących przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

    W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo wzorcową dokumentację oraz praktyczne wskazówki.
zwiń
rozwiń
Program

I. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH  KULTURY 
1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont, w tym:
• ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
- zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
- błędów z lat poprzednich,
- zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
2. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu.
3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów, kosztów, rozliczeń międzyokresowych – wybrane zagadnienia.
4. Należności, zobowiązania oraz odsetki:
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
• aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

II. MAJĄTEK W INSTYTUCJACH  KULTURY 
5. Źródła ich finansowania oraz ujęcie i ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – problemy.
6. Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy – problemy.
7. Przekazanie majątku Instytucji Kultury (jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku.
8. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach;
• środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł w tym: umorzenie i amortyzacja;
• wartości niematerialne i prawne –  system OEM, BOX;
• środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
9. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw, zbiorów (materiałów) bibliotecznych, eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki – ich  odpisy aktualizacyjne. 
10. Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz  inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory), z  uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11– w dobie epidemii.
11.  Skontrum w bibliotece a inwentaryzacja – zasady.

III. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE –  zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi instytucji kultury, centrów usług wspólnych oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, Jest znanym i cenionym szkoleniowcem, nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 28 listopada 2022r.