Instytucje Kultury w 2021 roku. Kompendium wiedzy głównego księgowego

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są aspekty finansowe prowadzenia Instytucji Kultury, takie jak rachunkowość, podatki i inne zagadnienie ważne z punktu widzenia księgowości w tych placówkach.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwa uwadze szkolenie, podczas którego uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje i wiedzę niezbędną na stanowisku głównego księgowego instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Prowadząca omówi zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzonych przez ustawodawcę, mających wpływ na działalność instytucji kultury. Obszerny materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo wzorcową dokumentację, m.in.:

 • procedury,
 • zarządzenia,
 • instrukcje związane z przedstawionymi tematami. 
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w tym:

 • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
 • zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych
 • wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.

2. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu – czy wolno korzystać z tarcz?

3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

 • przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami,
 • przychody i koszty działalności operacyjnej,
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
 • przychody i koszty finansowe,
 • wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi Instytucji kultury, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 18 maja 2021 r.