• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Konkursy ofert na 2024 r. oraz realizacja zadania zleconego w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie: Konkursy ofert na 2024 r. w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zbliża się czas przygotowania i ogłaszania konkursów na realizację przyszłorocznych zadań zleconych organizacjom pozarządowym. Proponowane szkolenie to kompendium wiedzy o regulacjach prawnych i zagadnieniach praktycznych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ogłaszania konkursów, realizacji i rozliczenia zlecanych im zadań publicznych. Zajęcia będą miały charakter sesji pytań i odpowiedzi, podczas której przeanalizujemy i wyjaśnimy nurtujące uczestników wątpliwości, zarówno te natury ogólnej, jak i bardzo szczegółowe. Szkolenie poprowadzi ekspert, wieloletni specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacji pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu ogłaszania konkursu ofert oraz realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
• Omówienie druków oferty i sprawozdania oraz procedur stosowanych w przypadku trybu małych grantów.
• Omówienie pojawiających się problemów i rozbieżności w stosowaniu przepisów wraz ze wskazaniem sposobów postępowania.
• Uzyskanie odpowiedzi na szczegółowe pytania, między innymi:

- Czy istnieje termin, w jakim komisja ma obowiązek rozpatrzeć oferty złożone na konkurs?
- Czy członkami komisji jako, przedstawiciele organu wykonawczego mogą być osoby z jednostek podległych urzędowi np. dyrektor DPS, dyrektor MOPR.
- Czy radni mogą być członkami komisji, jeśli są specjalistami w dziedzinie dotyczącej ogłoszonego konkursu?
- Czy konieczne jest w ogłoszeniu konkursowym umożliwienie składania ofert elektronicznie np. przez ePuap?
- Na co powinna zwracać uwagę komisja konkursowa?
- Kto dokonuje oceny formalnej i merytorycznej oferty?
- Czy należy wzywać do uzupełnia braków formalnych w ofercie na piśmie czy można powiadomić telefonicznie?
- Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie w związku z ustawą o dostępności czy są obowiązkowe?
- Czy w opisie warunków konkursu można żądać określenia, w których pozycjach kosztorysu zostanie wykazany wkład własny?

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
• Terminy i sposób ogłoszenia konkursu ofert.
• Powiązanie konkursów z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi dokumentami w jst.
• Elementy obowiązkowe ogłoszenia, w tym cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami budżetowymi.
• Ogłoszenia konkursowe a dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jak się przygotować.
• Terminy rozpatrzenia złożonych ofert.
• O co warto uzupełnić ogłoszenie (m.in. oczekiwane rezultaty).
2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia).
• Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
• Dokumentowanie rezultatów i osiągnięć.
• Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
• Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w umowie realizowanego zadania. Na co zwrócić szczególną uwagę.
• Realizacja zadania w przypadku epidemii.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Elementy sprawozdania - sprawozdanie częściowe i końcowe.
• Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
• Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów.
• Załączniki do sprawozdania.
4. Tryb uproszczony, zlecanie zadań w trybie art. 19 a – małe granty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi przy zlecaniu i realizacji zadań publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2023 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 października 2023 r.