Konkursy ofert na 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie: Konkursy ofert na 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Obecnie ogłaszane są konkursy na realizacje zadań w kolejnym roku. Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną zasady ogłaszania konkursów oraz realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym. Zebraliśmy najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości proceduralne, prawne, finansowe i te związane z epidemią, na które odpowiemy podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi między innymi na pytania:
• Na co powinna zwracać uwagę komisja konkursowa?
• Czy nadal obowiązują przepisy o nieżądaniu odsetek od zwrot dotacji w skutek „zdarzeń covidowych”?
• Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie w związku z Ustawą o dostępności?
• Czy umowa na realizację zadań może zostać podpisana w roku 2021 z mocą obowiązywania od stycznia 2022 roku?
• W jaki sposób proporcjonalnie obniżyć kwotę wydatków w związku z nieosiągnięciem rezultatów zadania?
• Czy w opisie warunków konkursu można żądać określenia, w których pozycjach kosztorysu zostanie wykazany wkład własny? 

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
• Terminy ogłoszenia.
• Powiazanie z programem współpracy i innymi dokumentami.
• Elementy obowiązkowe ogłoszenia- m.in. cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć.
• Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami a ogłoszenie konkursowe.
• O co warto uzupełnić ogłoszenie (m.in. oczekiwane rezultaty).
2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia)
• Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
• Rezultaty dokumentowanie osiągnięcia.
• Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
• Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w umowie realizowanego zadania.
• Realizacja zadania w dobie pandemii.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Elementy sprawozdania - sprawozdanie częściowe i końcowe.
• Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
• Rozliczenie i dokumentowanie  rezultatów.
• Załączniki do sprawozdania.
4. Rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii COVID-19, na co pozwalają przepisy tarcz antykryzysowych.
5. Tryb uproszczony, zlecanie zadań w trybie art. 19 a – małe granty. 

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 29 listopada 2021 r.