• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Konkursy ofert na 2022 r. w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Podczas szkolenia wyczerpująco omówimy najważniejsze zasady współdziałania samorządów z NGO. Ze szczególnym uwzględnieniem konkursów ofert.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie pandemii realizacja zadań zlecanych organizacjom pozarządowym napotykała wiele trudności. Obecnie przygotowywane  są konkursy na realizacje zadań w kolejnym roku. Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną zasady ogłaszania konkursów oraz realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- Przedstawienie zmian, jakie nastąpiły i jakie są planowane w konkursach ofert, w związku z pandemią i ustawą o dostępności.
- Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu małych grantów.
- Spotkanie będzie doskonałą okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów wśród uczestników.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
• Terminy ogłoszenia.
• Powiązanie z programem współpracy i innymi dokumentami.
• Elementy obowiązkowe ogłoszenia- m.in. cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć.
• Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami a ogłoszenie konkursowe.
• O co warto uzupełnić ogłoszenie (m.in. oczekiwane rezultaty).
2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia)
• Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
• Rezultaty dokumentowanie osiągnięcia.
• Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
• Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w umowie realizowanego zadania.
• Realizacja zadania w dobie pandemii.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Elementy sprawozdania.
• Sprawozdanie częściowe i końcowe.
• Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
• Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów.
• Załączniki do sprawozdania.
4. Rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii COVID-19, na co pozwalają przepisy tarcz antykryzysowych.
5. Tryb uproszczony, zlecanie zadań w trybie art. 19 a – małe granty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 25 października 2021 r.