Konkursy ofert na realizacje zadań zleconych w 2022 r. z uwzględnieniem ustawy o dostępności

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie: Konkursy ofert na 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Obecnie ogłaszane są konkursy na realizacje zadań w 2022 roku. Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną zasady ogłaszania konkursów oraz realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym. Zebraliśmy najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości proceduralne, prawne, finansowe oraz te związane z epidemią, na które odpowiemy podczas szkolenia. W trakcie zajęć omówiona zostanie również realizacja zadań w kontekście ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenie uzyskają Państwo odpowiedzi między innymi na pytania:
• Na co powinna zwracać uwagę komisja konkursowa?
• Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie w związku z Ustawą o dostępności?
• Czy każde realizowane zadanie podlega wymogom ustawy o dostępności?
• W jaki sposób przepisy o dostępności wpływają na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
• Czy i jakie zmiany powinny zostać wpisane do umów realizacji zadania?
• W jaki sposób proporcjonalnie obniżyć kwotę wydatków w związku z nieosiągnięciem rezultatów zadania?
• Czy nadal obowiązują przepisy o nieżądaniu odsetek od zwrot dotacji w skutek „zdarzeń covidowych”?

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
• Terminy ogłoszenia.
• Powiązanie z programem współpracy i innymi dokumentami.
• Elementy obowiązkowe ogłoszenia - m.in. cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć.
• Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami a ogłoszenie konkursowe.
• Co warto uzupełnić ogłoszenie (m.in. oczekiwane rezultaty).
2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia)
• Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
• Rezultaty dokumentowanie osiągnięcia.
• Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
• Realizacja zadania w dobie pandemii.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Elementy sprawozdania - sprawozdanie częściowe i końcowe.
• Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
• Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów.
• Załączniki do sprawozdania.
4. Czym jest dostępność, wymagania konkursowe przy organizacji otwartych konkursów ofert?
• Zapisy w umowach.
• Kontrole spełnienia wymagań dostępności.
• Podział zadań ze względu na dostępność, czy wszystkie zadania będą wymagały określenia warunków dostępności, kto o tym będzie decydować?
5. Rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii COVID-19, na co pozwalają przepisy tarcz antykryzysowych.
6. Tryb uproszczony, zlecanie zadań w trybie art. 19 a – małe granty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 17 stycznia 2022 r.