Kontrola i nadzór nad stowarzyszeniami. Uprawnienia i obowiązki organów nadzorujących

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nadzoru Starosty nad stowarzyszeniami

Ważne informacje o szkoleniu

Nadzór i kontrola nad stowarzyszeniami jest jednym z obowiązków starosty. Pracownicy starostw powiatowych mających w zakresie obowiązków kontrolę nad stowarzyszeniami powinni uzupełniać wiedzę dotyczącą uprawnień i obowiązków organów nadzorujących, znać aktualne orzecznictwo sądowe, by móc efektywnie realizować powierzone im zadania. Dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym tematyki nadzoru nad stowarzyszeniami w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie regulacji prawnych związanych z problematyką dotyczącą funkcjonowania, kontroli i nadzoru nad stowarzyszeniami, w szczególności uprawnień i obowiązków organów nadzorujących.
 • Nabycie lub podniesienie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących stowarzyszeń: wpisu do KRS, statutu, organów stowarzyszenia, różnic pomiędzy stowarzyszeniami zwykłymi a rejestrowymi.
 • Wskazanie kwestii problemowych związanych z likwidacją stowarzyszeń.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia.

 

Uzyskanie odpowiedzi na problematyczne pytania dotyczące kwestii stowarzyszeń:

 • jak prawidłowo sprawować nadzór nad stowarzyszeniami?
 • kto i w jaki sposób powinien zawiadomić o zmianach w statucie stowarzyszenia?
 • jak właściwie wypełnić wniosek o wpis do ewidencji?
 • jakie obowiązki ma likwidator stowarzyszenia?
 • kto ponosi koszty likwidacji stowarzyszenia?
 • jak przeprowadzić likwidację np. klubu sportowego, który już nie działa, od czego zacząć proces likwidacji?
 • co w przypadku, gdy stowarzyszenie nie złoży oświadczenia w nawiązaniu do prania pieniędzy?
 • czy organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę w siedzibie stowarzyszenia?
 • co zrobić z pozostawionym majątkiem?
 • jak przekształcić stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie rejestrowe?
 • w jaki sposób należy przekazywać rejestry stowarzyszeń sądom rejestrowym?

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Cechy stowarzyszenia.
2. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach.
3. Wpis do KRS. Nadzór nad stowarzyszeniami.
4. Tworzenie stowarzyszeń.
5. Statut stowarzyszenia.
6. Organy stowarzyszenia.
7. Zawiadomienie o zmianie statutu stowarzyszenia.
8. Nadzór nad stowarzyszeniami:

 • kompetencje organu nadzorującego,
 • kontrola stowarzyszenia na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • środki stosowane przez organy nadzorujące,
 • środki stosowane przez sąd,
 • ustanowienie kuratora i jego obowiązki,
 • postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 • zwolnienie z opłat sądowych.

9. Likwidacja stowarzyszeń:

 • likwidatorzy stowarzyszenia,
 • obowiązki likwidatorów,
 • majątek zlikwidowanego stowarzyszenia,
 • koszty likwidacji.

10. Stowarzyszenia zwykłe.
11. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego. 
12. Organy.
13. Wniosek o wpis do ewidencji.
14. Postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji.
15. Dane zamieszczane w ewidencji:

 • aktualizacja danych,
 • dostęp do treści ewidencji.

16. Ograniczenia działalności.
17. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe.
18. Przekazanie rejestrów stowarzyszeń sądom rejestrowym.
19. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, zajmujący się nadzorem nad stowarzyszeniami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, instytucji kultury oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczony trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń