• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola i nadzór starosty nad stowarzyszeniami. Likwidacja i przekształcenie stowarzyszenia. Uprawnienia i obowiązki organów nadzorujących w świetle przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące problematyki nadzoru i kontroli nad stowarzyszeniami, z uwzględnieniem uprawnień oraz obowiązków starosty jako organu nadzorującego, w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Nadzór i kontrola nad stowarzyszeniami to jedno z wielu z obowiązków, spoczywających na staroście. Pracownicy starostw powiatowych, którzy mają w zakresie swoich obowiązków nadzór i kontrolę nad stowarzyszeniami powinni uaktualniać wiedzę dotyczącą praktycznego stosowanie przepisów dotyczącą uprawnień i obowiązków organów nadzorujących oraz znać orzecznictwo sądowe i prawidłowo je interpretować, by móc efektywnie realizować powierzone im zadania. W tym celu proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego prowadzący, radca prawny, świadczący wsparcie prawne jst, szkoląca od kilkunastu lat jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników:

 • omówi regulacje prawne z zakresu kontroli i nadzoru nad stowarzyszeniami,
 • wyjaśni kompetencji starostwa jako organu nadzorującego stowarzyszenia,
 • w sposób przystępny przedstawi obowiązujące regulacje, w tym te dotyczące zadań, wynikających z kontroli stowarzyszenia na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zwróci uwagę na kwestie budzące niejasności oraz wskaże, jak postępować w przypadku nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas zajęć uczestnik:

 • Zdobędzie, uporządkuje wiedzę z zakresu praktycznego podejścia do nadzoru i kontroli nad stowarzyszeniami, w szczególności uprawnień i obowiązków organów nadzorujących, przeprowadzenia kontroli.
 • Nabędzie umiejętności wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce w szczególności w sytuacji wpisu i wykreślenia z ewidencji, zmian w jego statucie, kontroli stowarzyszenia, czy procesu likwidacji.
 • Uzyska praktyczne informacje dotyczące likwidacji, rozwiązania czy przekształcenie stowarzyszenia od strony praktycznej, uzyskanie podpowiedzi na co zwrócić uwagę, jakie procedury należy dopełnić.
 • Pozna zadania systemu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie kontroli stowarzyszeń.
 • Będzie miał możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wpis stowarzyszenia do KRS.
2. Tworzenie stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.
3. Dostarczanie przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków.
4. Niezbędne wyjaśnienia od władz stowarzyszenia.
5. Znaczenie statutu stowarzyszenia. Zawiadomienie o zmianie statutu stowarzyszenia.
6. Nadzór nad stowarzyszeniami - środki stosowane przez organy nadzorujące:

 • kompetencje organu nadzorującego,
 • kontrola stowarzyszenia na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • środki stosowane przez organy nadzorujące, środki stosowane przez sąd,
 • ustanowienie kuratora i jego obowiązki,
 • postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 • zwolnienie z opłat sądowych.

7. Likwidacja stowarzyszenia.
8. Rozwiązanie stowarzyszenia.
9. Stowarzyszenia zwykłe. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego. Organy. 
10. Wniosek o wpis do ewidencji. Postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji. Dane zamieszczane w ewidencji: aktualizacja danych, dostęp do treści ewidencji.
11. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe. Przekazanie rejestrów stowarzyszeń sądom rejestrowym.
12. Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe.
13. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
14. Kwestie problemowe, wymiana doświadczeń. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, zajmujący się nadzorem nad stowarzyszeniami, osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami, klubami sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi, kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, zadań własnych i zleconych jst, także powiatów, w szczególności dotyczących kontroli i nadzoru jst nad stowarzyszeniami. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 czerwca 2023 r.