• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja i kontrola zadań zleconych organizacjom pozarządowym w pytaniach i odpowiedziach

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie realizacja zadań zleconych i kontrola dotacji przekazywanych NGO w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas szkolenia wyczerpująco omówimy najważniejsze zasady współdziałania samorządów z NGO.

Ważne informacje o szkoleniu

Prowadzący – ekspert z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz realizacji zadań zleconych odpowie na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu realizacji, rozliczania oraz kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wyjaśni trudne kwestie w tym zakresie. Szkolenie będzie łączyło prezentację wybranych zagadnień przez prowadzącego z sesją pytań i odpowiedzi w dialogu pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przykładowe pytania, na które udzielimy odpowiedzi podczas szkolenia:
• Jeśli jest przyjęte, że organizacje mogą dokonywać przesunięć do 10% danej pozycji kosztorysu i występuje przypadek, że organizacja zwiększa 5 pozycji kosztorysu (mieści się wszędzie w tych 10%) ale nie zmniejsza żadnej innej pozycji – tylko zwiększa swój wkład własny finansowy to jest to dopuszczalne?
• Jak potraktować sprawozdanie złożone prze organizacje, w którym została wypełniona jedynie część II- sprawozdanie z wykonania wydatków, pozostała część pusta?
• Jak rozliczyć zadanie jeżeli rezultaty są ok, terminy są ok, ale organizacja nie przestrzega innych zapisów umowy np. obowiązku informacyjnego?
• Czy płatności za faktury muszą być dokonywane z rachunku fundacji, na który przekazywana jest dotacja?
• Co w sytuacji, gdzie faktura jest opłacona 31.12 o godz. 19:00 ale w wyciągach bankowych jest zarejestrowana 02.01?
• Czy istnieje obowiązek sprawdzenia każdego zadania pod względem dokumentów?
• Czy jeśli realizacja zadań rozpoczyna się we wrześniu, można środki przekazać w sierpniu na zakup niezbędnych materiałów?
• Czy jeśli w wewnętrznym zarządzeniu jest zapis, że rozliczenie zadania podpisuje pracownik merytoryczny i burmistrz, to RIO może zarzucić , że nie ma podpisu skarbnika?
• Jeśli organizacja nie odebrała decyzji o zwrocie dotacji to kiedy staje się ona prawomocna ?
• Czy rezultaty zawsze muszą być mierzalne?
• Czy można żądać zwrotu dotacji gdy organizacja nie jest w stanie określić w sposób mierzalny rezultatów?
• Co zrobić jeśli stowarzyszenie nie reaguje na zalecenia pokontrolne i nie odpowiada na wezwania?
• Jak obliczyć wartość odsetek dla zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie?
• Czy jest w przepisach określony zapis w jaki sposób dokumentować niefinansową współpracę z NGO? Czy to określa gmina?
• Co w przypadku rozliczenia sprawozdanie złożonego po terminie, w zasadzie jakie mogą być konsekwencje dla jst i dla ngo ?
• Czy komisja konkursowa może zostać powołana raz na początku roku i opiniować wszystkie ogłaszane konkursy? Czy przy każdym konkursie powinniśmy powoływać inna komisje?
• Czy przed każdym konkursem powinnyśmy ogłaszać nabór na członków komisji z organizacji pozarządowej? Ile dni taki nabór powinien być zamieszczony w informacji publicznej?

zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku
• Jakie są prawidłowe zasady ponoszenia wydatków?
• W jaki sposób dokonywać przesunięcia środków między pozycjami kosztorysu?
• Jak należy postąpić, jeśli organizacja wydatkowała dotację w terminie zgodnym z umową, jednak przekroczyła umowny termin poniesienia wydatków finansowanych ze środków finansowych własnych?
• Jak dokumentować zmiany w zakresie realizowanego zadania?
• W jaki sposób prawidłowo dokumentować wydatki, działania i rezultaty?
• Jak wykazać i rozliczyć rezultaty zadania i działania w przypadku niepełnego osiągnięcia rezultatów?
• Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie i rozlicznie dotacji: czynności po stronie urzędu i terminy?
• Czym jest tryb uproszczony - małe granty?
2. Kontrola dotacji:
• Czy każde zadanie powinno być kontrolowane?
• Czy do kontroli zadania w toku trzeba mieć upoważnienie?
• Jakie elementy zadania podlegają kontroli?
• Procedura kontroli - czy wymagane są jakieś dokumenty?
• Co w przypadku twierdzenia nieprawidłowości i protokół z kontroli?
• Jak przeprowadzić procedurę zwrotu dotacji?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby rozliczające dotacje w JST, sekretarze oraz przedstawiciele ngo.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2023 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 czerwca 2024 r.