Prawo pracy w instytucjach kultury, a planowane zmiany w Kodeksie pracy

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w instytucjach kultury w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu stosowania przepisów prawa pracy w szczególności, w zakresie zmienianych regulacji. Podczas zajęć odniesiemy się do wdrażanych dyrektyw UE, które w najbliższym czasie będą implementowane do naszego systemu prawnego, a także rozwiązań prawnych w zakresie pracy zdalnej, jak i kontroli przestrzegania przez pracowników obowiązku trzeźwości. Przedmiotem szkolenia będzie również omówienie typowych instrumentów prawnych związanych z zatrudnieniem w instytucjach kultury. Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa pracy stosowanych w instytucjach kultury oraz poznanie zakresu wprowadzanych zmian, a tym samym poprawne realizowanie obowiązków służbowych w przyszłości. Szkolenie obejmuje część warsztatową pozwalającą uczestnikom dostosować przykładowe wzory dokumentów – opracowane przez eksperta - do potrzeb danego pracodawcy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z projektem zmian w Kodeksie pracy wynikającymi m.in. z dyrektyw UE, które powinny być implementowane do Kodeksu pracy od sierpnia 2022 r. oraz innymi projektami zmian Kodeksu pracy i odniesienie nowelizowanych przepisów do instytucji kultury.
• Omówienie przypadków, z którymi mogą spotkać się służby kadrowe w związku z nowelizacją przepisów oraz wskazanie sposobów postępowania.
• Możliwość konsultacji i poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu stosowania prawa pracy w instytucjach kultury.
• Otrzymanie materiałów szkoleniowych uwzględniającym omawiane zmiany w zakresie prawa pracy. Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nawiązywanie stosunku pracy w instytucjach kultury. Zmiana treści stosunku pracy.
2. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem instytucji kultury.
3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy.
4. Czas pracy w instytucjach kultury. Specyfika planowania i rozliczania czasu pracy pracowników instytucji kultury.
5. Status dyrektorów instytucji kultury. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury.
6. Zakres zastosowania Kodeksu pracy Wybrane zagadnienia.
7. Umowy cywilnoprawne w działalności kulturalnej.
8. Projektowane zmiany ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z 1.06.2022 r.) jako następstwo wdrożenia do polskiego prawa postanowień dwóch dyrektyw ( termin: do dnia 1 i 2.08.2022 r.):

a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres zmian w szczególności w zakresie:
• Umowy o pracę na okres próbny.
• Rozszerzenia treści umowy o pracę i informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia.
• Ułatwień w zakresie równoległego zatrudnienia.
• Znowelizowanego uprawnienia do występowania o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia.
• Zapewnienia – w pewnych warunkach - prawa do nieodpłatnego szkolenia.
b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Zakres zmian w szczególności w zakresie:
• Urlopu rodzicielskiego.
• Wprowadzenie urlopu opiekuńczego.
• Wprowadzeniu zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.
• Rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę.
• Urlopu ojcowskiego.
• Ograniczeń dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
9. Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy, także w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony; nowe zasady korzystania z przerw w pracy.
10. Skutki nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nowe kategorie wykroczeń w Kodeksie pracy.
11. Konsekwencje projektowanych zmian w Kodeksie pracy od 01.08.2022 r. m.in. w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
12. Wprowadzenie do Kodeksu pracy instrumentów kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków odurzających (projekt z 01.04.2022 r.).
13. Projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej, zamiast telepracy (projekt z 01.04.2022 r.).

a) Telepraca, a praca zdalna regulowana w ramach specustawy covidowej.
b) Nowa definicja pracy zdalnej.
c) Różnice i podobieństwa pracy zdalnej wg zmian do Kodeksu pracy, a telepracy i pracy zdalnej (COVID -19).
d) Warunki dopuszczenie wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy.
e) Określenie zasad wykonywania pracy zdalnej.
f) Możliwość wiążącego wnioskowania każdej ze stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.
g) Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę w niektórych przypadkach odmowy pracownika lub zaprzestania wykonywania pracy zdalnej.
h) Określenie obowiązków pracodawcy w przypadku pracy zdalnej.
i) Określenie możliwości i przesłanek ustalania wysokości takiego ekwiwalentu lub ryczałtu w związku z kosztami ponoszonymi przez pracownika przy pracy zdalnej.
j) Wyłączenie z opodatkowania kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, pokrywanych przez pracodawcę.
k) Określanie zasad ochrony danych przez pracodawcę, podobnie jak przy telepracy przeprowadzenia – w miarę potrzeb – instruktażu i szkolenia.
l) Możliwość kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej.
m) Ograniczenie niektórych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy.
n) Wyłączenie niektórych prac z możliwości organizowania ich w formie zdalnej.
o) Skutki zgłoszenia wypadku podczas pracy zdalnej dla dokonania oględzin miejsca wypadku.
p) Praca zdalna „okazjonalna”.
14. Omówienie przykładowych przepisów/wzorów dokumentów wewnątrzzakładowych związanych z pracą nowymi regulacjami min. porozumienie (regulamin) dot. pracy zdalnej, postanowienia dot. kontroli przestrzegania obowiązku trzeźwości, wnioski pracowników i odpowiedzi w zakresie elastycznej organizacji pracy itp.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby stosujące przepisy prawa pracy: dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele organizatora, pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2022).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 23 sierpnia 2022 r.