Prawo pracy w instytucjach kultury. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą sprawy kadrowe i prawo pracy w instytucjach kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Umiejętność praktycznego stosowania zmieniających się przepisów prawa jest ważna w codziennej pracy każdego kadrowca. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie przepisów prawa pracy w praktyce, a w szczególności przepisów zmienianych w ostatnim czasie. Omawiane podczas zajęć treści poparte będą studium przypadków, przedstawieniem zasad doktryny oraz praktyki sądowej i administracyjnej, interpretacją własną prowadzącego oraz uzupełnione o przedstawiane wzory dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w instytucjach kultury.
• Zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów.
• Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO.
• Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców, w tym w różnych instytucjach kultury.
• Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia ogólne – charakterystyka aktualnego zarysu pragmatyki służbowej pracowników instytucji kultury.
2. Zasady nawiązania stosunku pracy w instytucjach kultury (cechy i rodzaje stosunku pracy).
3. Dokumentacja pracownicza.
4. Zmiana treści stosunku pracy.
5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem instytucji kultury.
6. Organizacja pracy zdalnej w warunkach kryzysu epidemicznego. Regulacje wewnątrzzakładowe.
7. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy.
8. Czas pracy w instytucjach kultury:
• Pojęcie czasu pracy: normy, rozkłady, systemy czasu pracy, doba i tydzień, okres rozliczeniowy, dyżur, praca zmianowa.
• Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
• Podstawowy i równoważny system czasu pracy.
• Kształtowanie harmonogramów czasu pracy i prawidłowe jego rozliczanie (przykłady).
• Ewidencja czasu pracy (przykłady).
• Praca w nocy oraz w niedziele i święta.
• Praca w godzinach nadliczbowych; odpoczynek dobowy i tygodniowy.
• Możliwości indywidualnego kształtowania czasu pracy.
• Specyfika planowania i rozliczania czasu pracy pracowników instytucji kultury.
• Zadaniowy system czasu pracy.
• Czas pracy kadry kierowniczej.
• Ograniczenia w stosowaniu rozwiązań prawnych w zakresie czasu pracy.
• Usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności oraz zwolnienia z pracy.
• Skutki naruszania przepisów o czasie pracy.
9. Status dyrektorów instytucji kultury. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury, z uwzględnieniem zmian od 19.04.2019 r. - (Dz. U. z 2019 r. poz. 115):
• Organy zarządzające i doradcze w instytucjach kultury, powoływanie zastępców dyrektora.
• Formy zarządzania instytucją kultury.
• Status prawny organizatora i relacje z dyrektorem instytucji kultury.
• Charakter prawny powołania dyrektora instytucji kultury.
• Powoływanie dyrektora instytucji kultury w trybie konkursowym i bezkonkursowym.
• Określenie zasad wynagradzania i przyznawania świadczeń fakultatywnych np. nagród.
• Procedura odwołania dyrektora instytucji kultury – przesłanki, opiniowanie, ustanie stosunku pracy.
• Powierzanie obowiązków dyrektora instytucji kultury.
10. Zakres zastosowania Kodeksu pracy – wybrane zagadnienia (urlopy pracownicze, uprawnienia związane z funkcją rodzicielską, podróże służbowe, dodatkowe umowy w ramach stosunku pracy, kontrola i nadzór PIP).
11. Umowy cywilnoprawne w działalności kulturalnej.
12. Sesja pytań uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr, dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele organizatorów imprez kulturalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 21 października 2021 r.