• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Współpraca z mediami – prawo prasowe w pracy rzeczników prasowych i innych przedstawicieli samorządów.

Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia 2024 cena wynosi 399 zł netto od osoby.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dziedziny Public Relations, którego przedmiotem będzie praca rzecznika prasowego i kształtowanie wizerunku urzędu.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawo prasowe, regulowane przepisami prawa, określa prawa i obowiązki dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców. Znajomość prawa prasowego jest istotna w kontaktach z przedstawicielami prasy, radia i telewizji. W trakcie szkolenia przekażemy Państwu wiedzę, popartą licznymi przykładami, określającą właściwą współpracę z mediami, zarówno z tymi o zasięgu ogólnopolskim jak również z lokalnymi portalami informacyjnymi. Powiemy także o prawach i obowiązkach osób udzielających mediom informacji. Podczas szkolenia odpowiemy na najczęściej pojawiające się problematyczne pytania w zakresie prawa prasowego:

 1. Czy lokalne portale informacyjne są prasą, a osoby w nich zatrudnione -dziennikarzami? Jakie prawa im przysługują przez pryzmat prawa prasowego?
 2. Jak zidentyfikować osobę dziennikarza przez pryzmat prawa prasowego?
 3. Czym powinien się cechować rzetelny przekaz dziennikarski? Jak reagować na brak rzetelności i staranności dziennikarza?
 4. Kiedy i jak odmówić udzielenia informacji, żeby nie naruszyć przepisów prawa? Czy można powstrzymać publikację prasową?
 5. Jak korzystać z prawa do autoryzacji i sprostowania?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Umiejętność określenia zakresu uprawnień dziennikarzy w zakresie uzyskania informacji od np. przedstawicieli organów samorządu terytorialnego.
 • Omówienie obowiązków dziennikarskich ciążących na przedstawicielach prasy w zakresie rzetelnego przekazu prasowego.
 • Wskazanie praktycznych uwag dotyczących wniosków o sprostowania prasowe i autoryzację.
 • Trener będzie przytaczał praktyczne rozwiązania i przykłady orzeczeń sądowych z zakresu naruszenia staranności w przekazach prasowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Status prawny dziennikarza:
 • dziennikarz w prawie prasowym- definicja;
 • portale informacyjne funkcjonujące w gminie – wymóg rejestracji prasy w sądzie.
 1. Zasady udzielania informacji prasie z uwzględnieniem przepisów prawa prasowego i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej:
 • dziennikarz jako podmiot uprawniony do uzyskania informacji - podstawy prawne;
 • wyznaczanie osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji prasie, status rzecznika prasowego;
 • prawa dziennikarza do informacji z punktu widzenia przepisów o dostępie do informacji publicznej;
 • prawo do prywatności i tajemnica przedsiębiorcy jako przesłanka odmowy udzielenia informacji – praktyczne przykłady z orzecznictwa;
 • okoliczności wyłączające bezprawność publikacji informacji prasowych dotyczących życia prywatnego.
 1. Obowiązki dziennikarzy związane z publikacjami prasowymi:
 • podstawowe cechy szczególnej staranności i rzetelności w pracy dziennikarza;
 • naruszenie rzetelności dziennikarskiej i dóbr osobistych - przykłady z działalności mediów i najnowszego orzecznictwa sądowego;
 • realizacja obowiązku autoryzacji – forma i terminy;
 • realizacja obowiązku sprostowania przez redaktora naczelnego;
 • skuteczne sprostowanie i błędy w sprostowaniu jako podstawa odrzucenia wniosku o jego publikację – przykłady, orzecznictwo sądowe;
 • bezpodstawne odrzucenie wniosku o sprostowanie – dalsze kroki prawne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane do osób, które w codziennej pracy w instytucjach publicznych, w działach komunikacji lub promocji są odpowiedzialne za kształtowanie relacji z mediami, do osób kierujących jednostkami administracji publicznej, które utrzymują kontakty z prasą, rzecznicy prasowi w instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ukończył liczne kursy m.in. w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Prowadził liczne szkolenia z tematyki prawnoautorskiej, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, Kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców. Doradza m.in. w tematyce praw autorskich instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, znanym aktorom kinowym i telewizyjnym i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia 2024 cena promocyjna 399 zł netto od osoby. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 7 maja 2024 r.