Rachunkowość, sprawozdawczość organizacji pozarządowych. Rozliczenia podatkowe związane z Nowym Ładem

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rachunkowość w NGO z uwzględnieniem sprawozdawczości, księgowości i ewidencji rachunkowej w organizacji pozarządowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Nowy Ład.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia zostanie omówiona problematyka funkcjonowania organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), w tym organizacji o statusie pożytku publicznego, a także prowadzenia rachunkowości oraz zasad rozliczania ich obciążeń podatkowych.

W czasie szkolenia na konkretnych przykładach zaprezentowane zostaną przykłady zdarzeń występujących w organizacjach pozarządowych w zakresie:

  • majątku trwałego i obrotowego oraz funduszy własnych i obcych,
  • przychodów z tytułu darowizn,
  • dotacji i subwencji,
  • zbiórek publicznych,
  • składek członkowskich,
  • kosztów organizacji pozarządowej.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Na szkoleniu omówiona zostanie wzorcowa polityka rachunkowości oraz zasady budowy zakładowego planu kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej.
  • Zaprezentowane będą zasady sporządzania finansowych i merytorycznych sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego, z wyodrębnieniem szczególnych rozwiązań w tym zakresie dla organizacji pożytku publicznego.
zwiń
rozwiń
Program

I. Rachunkowość organizacji pozarządowych:
1. Istota rachunkowości i jej regulacje prawne.
2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości.
3. Zakładowy plan kont jako element dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.
4. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego.
5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i jego zakres.
6. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.
7. Polityka rachunkowości w organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej.
8. Przykład uchwały w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.
9. Przykładowy zakładowy plan kont.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Doradcy podatkowi, księgowi rozliczający stowarzyszenia i fundacje, menedżerowie organizacji oraz pracownicy administracji, którzy pełnia nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 22 stycznia 2022 r.