Rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych na realizacje zadań zleconych organizacjom pozarządowym

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będzie rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych NGO również w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego odpowiemy na pytania i wyjaśnimy trudne kwestie dotyczące przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadzący, uznany ekspert w prezentowanej dziedzinie, omówi także sposób postępowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na następujące pytania:
• Uzupełnianie braków formalnych. Czy jest jakiś gotowy katalog? Np. doniesienie załączników, postawienie brakujących pieczątek, uzupełnienie podpisów. Co jest dopuszczalne?
• Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?
• Kto może przeprowadzać kontrole i jakie dokumenty można kontrolować?
• Czy każde zadanie powinno zostać skontrolowane?
• Czy należy wymagać przedłożenia potwierdzenia przelewów wykazujących wydatkowane z dotacji środki?
• Czy musi być aneks skracający czas realizacji zadania, w przypadku, kiedy termin realizacji zadania jest np. do 30.11. a rezultaty zostały osiągnięte do 31.10. Czy konieczny jest aneks w celu złożenia wcześniej sprawozdania?
• Kiedy należy żądać zwrotu dotacji udzielonej przez samorząd terytorialny w trybie uodppiw?
• Czy można przyjąć od oferenta wyjaśnienie dotyczące nieścisłości w realizacji zadania (w formie sporządzonej notatki opisującej powstałą sytuację), czy sporządzić aneks do umowy?
• Jak postępujemy w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych?
• Czy rozliczając sprawozdanie można prosić organizacje o dostarczenie faktur, rachunków, oświadczeń wolontariackich, czy można to zrobić wyłącznie w trakcie oficjalnej kontroli w organizacji?
• Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?
• Czy wydatki poniesione np. składki ZUS ze środków dotacji po terminie należy wymagać zwrotu dotacji?

zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja zadań w 2022 roku (z uwzględnieniem zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa):
• Realizacja zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Realizacja zadań wykonywanych na podstawie uchwały o zasadach wspierania sportu.
• Realizacja zadań zleconych w ramach Specustawy Ukraińskiej.
• Tryb uproszczony - małe granty.
• Kontrola realizowanych zadań.
• Realizacja zadań i osiągnięcie rezultatów.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie.
• Opis osiągniętych rezultatów.
• Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów.
• Rozliczenie budżetu.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
3. Kontrola dotacji:
• Czy każde zadanie powinno być kontrolowane?
• Jakie elementy zadania podlegają kontroli?
• Procedura kontroli - czy wymagane są jakieś dokumenty.
• Stwierdzenie nieprawidłowości i protokół z kontroli.
• Procedura zwrotu dotacji.
4. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby rozliczające dotacje w JST, sekretarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 grudnia 2022 r.