• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
14-15 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie dotyczące współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Podczas szkolenia wyczerpująco omówimy najważniejsze zasady współdziałania samorządów z NGO.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane dwudniowe szkolenie stanowi propozycję zarówno dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę z organizacjami pozarządowymi jaki i osób, które zdobyły doświadczenie, współpracując z NGO, jako poszerzenie i usystematyzowanie zdobytej dotychczas wiedzy. Podczas zajęć krok po kroku wyjaśnione zostaną prawne, organizacyjne oraz finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem zasada dostępności przy ogłaszaniu i realizacji zadań z konkursów. Uczestnictwo w szkoleniu jest doskonałą okazją nie tylko do kompleksowego omówienia form i zasad współpracy JST z NGO, ale również analizy dobrych praktyk, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości. Omówione zostaną również zasady realizacji zadań zgodnie z zapisami Specustawy dotyczącej wsparcia uchodźców z Ukrainy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Na zajęciach omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny, a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
• Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego.
• Uczestnicy dowiedzą się jak stosować druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
• Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
• Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań: Zdrowie publiczne, PZP a pożytek publiczny, Uchwała w sprawie wspierania sportu.
• Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania, m. in:
- W jaki sposób realizować zapisy Specustawy dotyczącej wsparcia uchodźców z Ukrainy – art. 9.
- Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?
- Na podstawie jakich dokumentów (faktury/rachunki) rozliczać wydatki związane ze Specustawą?
- Kto może przeprowadzać kontrole i jakie dokumenty można kontrolować?
- Kiedy należy żądać zwrotu dotacji udzielonej przez samorząd terytorialny w trybie uodppiw?
- Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?

zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1:
1. Realizacja zadań publicznych.

2. Pojęcie organizacji pozarządowych. Jakie podmioty uznawane są za organizacje pozarządowe? Katalog podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. KGW a pożytek publiczny?
3. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego. Definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych. Wymagania w stosunku do organizacji.
4. Formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Dobre praktyki.
5. Zlecanie i powierzanie realizacji zadań publicznych w 2022 roku na podstawie otwartego konkursu ofert.
6. Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy,

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dwudniowe szkolenie stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 549 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 września 2022 r.