• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Standardy ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych realizujących zadania zlecone przez administrację publiczną. Szkolenie dla pełnomocników ds. współpracy w jst i dla organizacji pozarządowych

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą organizacje pozarządowe - zadania osób nimi kierujących oraz organów prowadzących takie placówki w zakresie ochrony małoletnich.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie „Lex Kamilek” nakłada na wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci, obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Upoważnia także wiele instytucji do kontroli, czy takie rozwiązania zostały wprowadzone, a za niespełnienie wymogów grożą kary grzywny, ograniczenia a w niektórych sytuacjach nawet pozbawienia wolności.

Przepisy prawa stanowią, iż Standardy Ochrony Małoletnich w określonym przez ustawodawcę terminie (do 15 sierpnia br.) muszą wprowadzić również organizacje pozarządowe realizujące zdania zlecone przez administrację publiczną, jeśli zadania te dotyczą działalności na rzecz małoletnich związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi oraz podmiotów, pracowników i innych osób dopuszczanych do takiej działalności. Natomiast począwszy od 15 lutego 2024 r. instytucje i podmioty, do których uczęszczają lub w których przebywają małoletni są zobowiązane do stosowania nowych, rozszerzonych procedur bezpiecznej rekrutacji personelu.

W związku z tym zapraszamy na szkolenie, podczas którego będą mieli Państwo możliwość poznać i zrozumieć nowe przepisy związane z ochroną małoletnich, a także opracować standardy ochrony, dostosowane do specyfiki organizacji, wzorując się na prezentowanych podczas zajęć przykładach procedur wdrożenia i dokumentowania zadania. Przedstawiciele jst dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznają nowy obowiązek nałożony na organizacje pozarządowe, które realizują zadania zlecone lub powierzone przez ich jednostkę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zdania zlecone przez administrację publiczną, a także urzędników odpowiedzialnych za współpracę z tymi organizacjami do realizacji obowiązku do realizacji obowiązku opracowania i wdrożenia procedur ochrony dzieci (standardów ochrony małoletnich).
 • Omówienie zasad wdrożenia i dokumentowania zadania.
 • Analiza i przekazanie przykładowych procedur wdrożenia i dokumentowania zadania (wzorów w wersji edytowalnej).
 • Poznanie i zrozumienie nowych przepisów związanych z ochroną małoletnich, co pozwoli opracować i wdrożyć standardy ochrony małoletnich, dostosowane do specyfiki danego podmiotu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
 2. Małoletni, nieletni, młodociany – podstawy rozróżnienia.
 3. Bezpieczna rekrutacja personelu – zadania i odpowiedzialność.
 4. Czym są standardy ochrony małoletnich?
 5. Podmioty, na których spoczywa obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.
 6. Standardy ochrony małoletnich a polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 7. Specyfika wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych realizujących zadania zlecone przez administrację publiczną/samorządową.
 8. Rola i ewentualne zadania urzędników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 9. Trzy rodzaje interwencji – podstawy prawne, obowiązki, działania, instytucje zawiadamiane.
 10. Zakres merytoryczny standardów:
  • zasady, zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
  • zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
  • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”,
  • zasady przeglądu i aktualizacji standardów,
  • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności,
  • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania,
  • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia,
  • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń, zagrażających dobru małoletniego.
 11. Kiedy i jak opracować standardy? Ważne terminy.
 12. Tworzenie dokumentacji oraz przegląd już istniejących dokumentów z uwzględnieniem charakteru organizacji, realizowanych działań, sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami.
 13. Omówienie przykładowych dokumentów (wzorów):
  • zarządzenia,
  • procedury,
  • dokumenty interwencyjne.
 14. Wersja zupełna a wersja skrócona standardów ochrony małoletnich.
 15. Wdrożenie procedur ochrony małoletnich – wyznaczenie osób do podejmowania określonych działań.
 16. Informowanie pracowników (personelu) oraz rodziców o standardach oraz upowszechnianie procedur.
 17. Monitoring i ocena podejmowanych działań - niezbędna dokumentacja.
 18. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujący zdania zlecone przez administrację publiczną w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi,
 • urzędnicy samorządowi i innych instytucji publicznych odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, zlecanie zadań, rozliczanie i kontrolę dotacji przekazanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener, realizujący szkolenia z zakresu ustroju i struktury oświaty w jst, prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych, dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji, m. in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych, publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty, a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jst, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty, jak i innym pracownikom tego sektora.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 maja 2024 r.