Tworzenie podstawowej dokumentacji w instytucjach kultury. Praca na wzorach i przykładach. Statuty a regulaminy organizacyjne. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych na gruncie dyrektywy o sygnalistach i projektu polskiej ustawy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie tworzenie aktów prawa wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentów wewnętrznych samorządowych instytucji kultury. Prowadząca w jasny i przejrzysty sposób wskaże, co powinien zawierać regulamin i statut instytucji, przedstawi obligatoryjne zapisy, podkreśli kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Ponadto przedstawi nowe regulacje dotyczące regulaminu zgłoszeń wewnętrznych na gruncie przepisów unijnych o sygnalistach i projektu polskiej ustawy.

Szkolenie polecamy osobom, chcącym zdobyć wiedzę z zakresu prawidłowego konstruowania dokumentów samorządowych instytucji kultury, jak i osobom z dłuższym stażem pracy w instytucjach, które chcą rozwiązać problemy i uzyskać pewność, że ich regulaminy i statuty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie podstaw prawnych dotyczących aktualizacji oraz tworzenia regulaminu organizacyjnego oraz statutu samorządowej instytucji kultury.
 • Omówienie zasad konstruowania dokumentacji dotyczącej instytucji kultury: statutu czy regulaminu organizacyjnego.
 • Przeprowadzenie analizy przykładowego regulaminu organizacyjnego oraz statutu instytucji kultury - uwaga możliwość pracy na własnym dokumencie!
 • Przedstawienie najnowszego orzecznictwa dotyczącego statutów i regulaminów samorządowych instytucji kultury.
 • Omówienie kwestii dotyczących sygnalistów w instytucji kultury, w szczególności procedury zgłoszeń, założeń polskiego projektu ustawy.
 • Przybliżenie aspektów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskanie dostępu do materiałów pomocnych przy realizacji nowych zadań, nałożonych na jednostki.
 • Umożliwienie zdobycie porad i wskazówek dotyczących udostępniania informacji publicznej w celu prawidłowego wykonywania zadań. Podczas szkolenia zapewnimy możliwość konsultacji kwestii problemowych.

 

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jak osobowość prawna samorządowych instytucji kultury wpływa na zapisy statutów i regulaminów?
 • W jaki sposób należy stworzyć statut?
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w statucie, a jakich należy unikać?
 • Jak opisać w statucie organy zarządzające i doradcze?
 • W jaki sposób należy uregulować kwestie związane z działalnością inną niż kulturalna?
 • Jak należy stworzyć zapis dotyczący źródeł finansowania samorządowej instytucji kultury?
 • Jak powinna przebiegać procedura wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w życie?
 • Jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy regulaminu organizacyjnego?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury.
2. Osobowość prawna samorządowych instytucji kultury.
3. Statut jako podstawa działania instytucji kultury:

 • W jaki sposób stworzyć prawidłowy statut?
 • Jakich zapisów nie można umieszczać w statucie?
 • Omówienie wzorów statutów w praktyce.
 • Jak zapisać w statucie: 
 • nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury,
 • zakres działalności,
 • organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania,
 • określenie źródeł finansowania,
 • zasady dokonywania zmian statutowych,
 • postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić,
 • cele i zadania instytucji kultury,
 • organy instytucji kultury i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów.

4. Regulamin organizacyjny w samorządowych instytucjach kultury:

 • Procedura wprowadzenia regulaminu.
 • Jakich błędów unikać?
 • Jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy regulaminu organizacyjnego?
 • Omówienie wzorów regulaminów w praktyce. 

5. Struktura organizacyjna, działy, samodzielne stanowiska, inspektor ochrony danych, koordynatorzy dostępności, koordynator ds. zgodności , schemat organizacyjny
6. Orzecznictwo sądów nt. samorządowych instytucji kultury.
7. Samorządowa instytucja kultury a dyrektywa o sygnalistach:

 • Czy instytucje muszą wprowadzić procedury zgłoszeń wewnętrznych i kanały zgłoszeń?
 • Przykładowa procedura.
 • Projekt ustawy o osobach zgłaszających naruszenia.

8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, ośrodków i centrów kultury, bibliotek i innych samorządowych instytucji kultury, pracownicy gmin, miast, powiatów, województw nadzorujący funkcjonowanie instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, tematów z zakresu funkcjonowania instytucji kultury czy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.