Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście współpracy JST i NGO.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostanie przekazana szczegółowa wiedza w zakresie obowiązujących przepisów ustawy o dostępności pod kątem współpracy między JST a organizacjami pozarządowymi, którym zlecane są zadania publiczne. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert w prezentowanej dziedzinie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas zajęć odpowiemy między innymi na następujące pytania:
• W jaki sposób przepisy o dostępności wpływają na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
• Czy i jakie zmiany powinny zostać wpisane do umów realizacji zadania?
• Czy każde realizowane zadanie podlega wymogom ustawy o dostępności?

zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest dostępność, wymagania konkursowe przy organizacji otwartych konkursów ofert?
2. Zapisy w umowach.
3. Kontrole spełnienia wymagań dostępności.
4. Podział zadań ze względu na dostępność, czy wszystkie zadania będą wymagały określenia warunków dostępności, kto o tym będzie decydować?
5. Przepisy przejściowe, co z bieżącymi umowami?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 4 października 2021 r.