Współpraca finansowa JST z organizacjami pozarządowymi. Programowanie, zlecanie i rozliczanie zadań zleconych w czasie pandemii covid-19

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem jest zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, a także rozliczanie i kontrola dotacji. Pożytek publiczny, szkole

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zaprezentowane zostaną najważniejsze zagadnienia ale i wyzwania związanie z system zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym w roku 2021 i 2022. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną najważniejsze kwestie związane z przygotowaniem się do rozliczenia roku 2021 i zaplanowaniem współpracy finansowej z NGO na rok 2022, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i wyzwań związanych z pandemią COVID-19.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia:

 • zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia procedur zlecania zadań publicznych NGO w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i inne przepisy prawne,
 • poznają przykładowe rozwiązania prawne i praktyczne, które ułatwiają system zlecenia, rozliczania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym,
 • otrzymają wzory dokumentów, które będę mogli wykorzystać w swojej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Programowanie współpracy na rok 2022 - jak ułożyć zapisy w programie współpracy pod kątem doświadczeń związanych z COVID-19 i realizacją zadań publicznych w roku 2020 i 2021?
 2. System zlecania zadań publicznych na 2022r. – jak stworzyć elastyczne ramy realizacji zadań publicznych?
 3. Konkursy na realizację zadań publicznych:
  • ogłoszenie konkursowe – elementy niezbędne w kontekście ryzyka pandemii COVID-19,
  • zapisy ogłoszeń konkursowych a zasady realizacji zadań publicznych, w szczególności wprowadzenie zmian merytorycznych i finansowych w czasie realizacji zadania,
  • cele i rezultaty zadań publicznych w ogłoszeniach konkursowych – jak określać je w zapisach, by łatwo wdrożyć rozliczanie przez rezultaty?
  • wkład organizacji pozarządowych do realizacji zadania publicznego- jak prawidłowo przygotować zapisy ogłoszeń ze względu na wzór oferty zawarty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Pożytku Publicznego?
  • kryteria oceny ofert a zapisy ogłoszenia konkursowego.
 4. Uproszczenia w zakresie zlecenia zadań publicznych - małe granty z art.19a, regranting z art. 16a i zakup usług jako alternatywna forma współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.
 5. Umowy na realizację zadań publicznych - jakie zapisy warto wprowadzić do ramowego wzoru umowy?
 6. Rozliczenie zadań publicznych w 2021 r. – wnioski i doświadczenia:
  • „tarcze” a realizacja zadań publicznych,
  • rozliczanie zadań publicznych poprzez rezultaty a zasada proporcjonalności,
  • sprawozdanie oraz kontrola rozliczania zadania publicznego.
 7. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych, odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

zwiń
rozwiń