Zarządzanie muzealiami i wyposażeniem oraz komisyjna kontrolna zgodności i inwentaryzacja w muzeach państwowych i samorządowych – aspekty prawne i rachunkowe w 2022 r.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom instytucji kultury szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie muzealiami.

Ważne informacje o szkoleniu

W instytucjach kultury (państwowych i samorządowych) zewnętrzne organy kontrolne dosyć często stwierdzają poważne nieprawidłowości w zakresie zarządzania i ewidencjonowania zasobów majątkowych – muzealiów.
Szczególnie wykazuje się zaniechanie prowadzenia ustawowo określonych rejestrów i inwentarzy, opóźnienia w ewidencjonowaniu zabytków, nieprowadzenie inwentaryzacji i rocznych uzgodnień, co prowadzi do tego, że dane w bilansie i sprawozdawczości nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu aktywów (bilansu i sprawozdania K-02). Sygnalizowany jest również fakt, ze kontrolerzy wewnętrzni oraz audytorzy (z ramienia jst – organizatorów instytucji kultury) nie obejmują w swoich planach kontroli samorządowych instytucji kultury. Muzea kierowane są przez wysokiej klasy profesjonalistów z dziedziny kultury i sztuki, którzy często napotykają na trudności w obowiązkach zarządczych w obszarze rachunkowości, statystyki i gospodarowania składnikami majątkowymi, czy prawidłowym udokumentowaniu rozliczenia i wykorzystania dotacji.
Udział w szkoleniu pomoże w ugruntowaniu wiedzy w obszarze zarządzania mieniem instytucji kultury, by nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie obszarów ryzyka oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie aktualnej problematyki muzealiów i ich inwentaryzacji – w aspekcie organizacyjnym, bilansowym i podatkowym, z uwzględnieniem zmian i nowości wynikających z regulacji ustawowych
  oraz Krajowych Standardów Rachunkowości.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do podejmowania właściwych decyzji dotyczących gospodarowania, zabezpieczenia, ewidencjonowania i inwentaryzacji zasobów muzealnych, w tym stanowiących zabytki.
 • Ugruntowanie wiedzy, szczególnie w obszarze rozliczenia dotacji oraz ewidencji inwentaryzacji muzealiów stanowiących i niestanowiących zabytki w rozumieniu ustawy o zabytkach oraz o muzeach.

Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają m.in. wzory procedur wewnętrznych dotyczące omawianego tematu, przydatne w pracy.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne.
 2. Rodzaje muzeów, zasady tworzenia i łączenia muzeów z innymi instytucjami kultury.
 3. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora muzeum państwowego i samorządowego w obszarze rachunkowości jednostki.
 4. Źródła finansowania majątku instytucji kultury – zasady i tryb rozliczania dotacje i wpływów z własnej działalności gospodarczej.
 5. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki wyposażenia muzeum, wartości niematerialne i prawne – zasady kwalifikacji, progi istotności i ewidencja.
 6. Zasady zagospodarowywania składników zbędnych – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja. 
 7. Muzealia – zasady kwalifikacji, ujmowania w urządzeniach ewidencyjnych i rachunkowych.
 8. Prawny i rachunkowy tryb udokumentowania – przeniesienia, użyczenia i sprzedaży muzealiów.
 9. Uzgodnienia i inwentaryzacja muzealiów oraz muzealiów stanowiących zabytki.
 10. Sposób i udokumentowanie komisyjnej kontroli zgodności stanów.
 11. Inwentaryzacja zasobów muzealnych (terminy, rodzaj, metody, rozliczenie).
 12. Likwidacja muzealiów zniszczonych, utraconych, przeniesienie.
 13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gospodarowaniu finansami muzeum – kiedy i w jakich okolicznościach dochodzi do naruszenia.
 14. Omówienie typowych nieprawidłowości i wskazanie działań zmierzających do ich wyeliminowania.
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.  
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kadra zarządzająca samorządowych i państwowych muzeów, główni księgowi, specjaliści pionów muzealnych oraz administracyjnych i księgowych, członkowie zespołów komisyjnych kontroli oraz komisji inwentaryzacyjnych muzealiów własnych, użyczonych lub przekazanych do użytkowania, a także składników stanowiących wyposażenia. Kierownicy jednostek prowadzących obsługę finansową (centra usług wspólnych), radni – członkowie komisji rewizyjnej, komisji ds. kultury zajmujących się problematyką finansowania i zarządzania muzeami samorządowymi, a także pracownicy kontroli wewnętrznej oraz audytorzy z ramienia organizatora instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres szkolenia@mistia.org.pl lub uzupełnić powyższy Formularz Zgłoszenia do 27 maja 2022r.