Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Czas pandemii narzucił wiele nowych wyzwań związanych ze zlecaniem i rozliczaniem zadań publicznych. Podczas zajęć, które Państwu proponujemy odpowiemy między innymi na następujące pytania: jak przeprowadzić otwarty konkurs ofert podczas epidemii? Jak rozliczyć zadanie publiczne realizowane w tym szczególnym okresie? Prowadzący - wybitny i ceniony ekspert w prezentowanej dziedzinie, omówi także zapisy tarcz antykryzysowych, wpływające na przedstawiane na szkoleniu zagadnienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem zajęć jest wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przygotowania do zlecania zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Wyjaśnienie bieżących problemów dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących.
• Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy kontroli oraz zwrocie udzielonych dotacji. Omówienie: realizacji zadania publicznego (rezultatów, wydatków, niewykorzystanie dotacji, kontrola realizacji zadania), sprawozdawczości i rozliczenia zadania w okresie pandemii.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zlecanie realizacji zadań publicznych:
1. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami- ogłoszenie na projekcie budżetu, powiązanie z programem współpracy.
2. Ogłoszenie konkursu w czasie pandemii - szczególne zapisy.
3. Elementy niezbędne w ogłoszeniu konkursowym (m.in. cel i zasady dokonywania przesunięć.
4. O co można uzupełnić ogłoszenie konkursowe.
5. Załączniki do ogłoszenia konkursowego.
6. Ocena złożonych ofert – zasady powoływania i działania komisji konkursowej, kto nie może brać udziału w pracach komisji, udział radnych.
7. Rozstrzygnięcie konkursu- aktualizacje kosztorysu, planu i harmonogramu oraz rezultatów.
8. Co oznacza zawarcie umowy bez zbędnej zwłoki, kiedy zawierać umowę a kiedy zrobić przelew, transze?
9. Umowa realizacji zadania publicznego – elementy obowiązkowe i fakultatywne.
II. Realizacja zadania publicznego.
1. Rezultaty w zadaniu publicznym - określanie i udokumentowanie, co należy zrobić jeśli nie uda się osiągnąć założonych rezultatów.
2. Rozliczenie zadań realizowanych w czasie pandemii, przepisy tarcz antykryzysowych.
3. Zasady przesunięć między pozycjami kosztorysowymi w budżecie.
4. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
5. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
6. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
7. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
8. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
9. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
10. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
11. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
12. Sprawozdanie częściowe.
III. Sprawozdawczość i rozliczenie zadania.
1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków, rozliczenie rezultatów.
2. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje, kto i w jaki sposób rozlicza dotację w urzędzie, terminy.
IV. Tryb uproszczony zlecania zadań publicznych - małe granty.
V. Planowane kierunki zmian w zlecaniu zadań publicznych w 2021/22.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2020 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 289 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 25 stycznia 2021 r.