Kurs: Menadżer w administracji publicznej

Program i karta zgłoszenia

5, 16, 19 i 31 maja;
3, 15 i 20 czerwca 2022 r.
Szkolenie w godzinach 08:30-16:00

Zapraszamy Państwa na kurs dla osób zarządzających JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracujesz na kierowniczym stanowisku w JST lub jednostce organizacyjnej? Chciałbyś zwiększyć swoje kompetencje??
Zapraszamy do udziału w 7 dniowym kursie
(blisko 60 godzin dydaktycznych zajęć), który stanowi gruntowne uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dla osób na kierowniczych stanowiskach w JST i jednostkach organizacyjnych.
Kurs kończy się testem weryfikującym zdobytą wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dynamika zmian zachodzących w organizacjach publicznych jak i ich otoczeniu, wzrost oczekiwań różnych grup interesariuszy co do efektów działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, konieczność mierzenia się z coraz bardziej złożonymi problemami na poziomie lokalnym jak i ponadlokalnym oraz podejmowania trudnych decyzji związanych z tym procesem zachodzącym w organizacji, w otoczeniu często zmieniających się przepisów prawa wymagają odpowiednich kompetencji pracowników samorządowych, w szczególności osób zajmujących stanowiska kierownicze. 
Proponujemy Państwu udział w kursie, podczas którego omówione zostaną najważniejsze obszary w zakresie kompetencji związanych z organizacją oraz zarządzaniem jednostką i zespołem pracowników. 
Nasz kurs to aż 7 dni zajęć, 14 modułów, które pozwolą na usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w kluczowych obszarach odpowiedzialności kierownictwa JST. 
Oferujemy:
• intensywne spotkania prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów, 
• integrację środowiska przedstawicieli jsfp, 
• wymianę dobrych praktyk i sprawdzonych sposobów działania.

zwiń
rozwiń
Program

MODUŁ I Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucji publicznej.
MODUŁ II Pełnomocnictwa i upoważnienia.
MODUŁ III Kadry w jst.
MODUŁ IV Podstawy finansów publicznych.
MODUŁ V Tworzenie procedur ochrony danych osobowych w jednostce.
MODUŁ VI Dostęp do informacji publicznej.
MODUŁ VII Prawo zamówień publicznych.
MODUŁ VIII Redagowanie pism urzędowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy zakładów budżetowych, dyrektorzy CUW, sekretarze, skarbnicy, główni księgowi, kierownicy, naczelnicy i dyrektorzy wydziałów w urzędach, starostwach i urzędach marszałkowskich, kierownicy instytucji realizujących zadania publiczne (np. domy kultury, MOSiR) oraz inne osoby na stanowiskach kierowniczych zainteresowani udziałem w kursie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego), adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Kierownik studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego na WPIA UWM w Olsztynie, autor licznych publikacji i kursów dotyczących informacji publicznej, trener i wykładowca mający udokumentowanie kilkaset szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej (Moduł VI).

Trener 2 - Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 2499 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 28 kwietnia 2022 r.